Rörvik

Rörviks naturreservat i Stockholms län.

I Rörviks naturreservat finns bland annat en rik förekomst av Sankt Pers nycklar samt storrams, underviol och lundelm.

Ädelskog och barrträd

Vegetationen består omväxlande av lundartad ädellövskog och barrskogspartier. De dominerande trädslagen i lövskogen är ek, ask och alm med ett rikt inslag av hassel. Lundfloran är väl utvecklad.

Adam och Eva

I södra delen finns en mindre kalkfuktäng med en rik flora, bland annat ängsnycklar och Adam och Eva. Området har lokal betydelse för det rörliga friluftslivet.

Botaniskt värdefullt område

Ändamålet med reservatet är att bevara ett botaniskt värdefullt område och genom skötselåtgärder gynna lundvegetationen. Orkidébestånden och havsstrandängen skall bevaras.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva upp växter
  2. göra upp eld
  3. framföra motordrivet fordon
  4. tälta eller uppställa husvagn
  5. medföra hund eller katt som inte är kopplad

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1981

Storlek: 25 hektar varav land 11hektar

Karaktär: blandskog, ädelövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Rörvik SE0110268