Kasberget

Blandskog med löv- och barrträd

Kasberget naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Kasberget naturreservat kan du uppleva ett landskap med stor variation. Här hittar man bland annat stora, praktfulla gamla ädellövträd som ekar och lindar, hassellundar och hällmarkstallskog. Skogen gränsar till skärgården som gör området viktig för många häckande marina fåglar.

Underbar utsikt

Kasberget naturreservat karaktäriseras av själva Kasberget, som är toppen på det som kallas Storön. Från Kasbergets höjdplatå, som ligger 29 meter över havet, får man en fin utsikt över landskapet.

Viktig natur för marina fåglar

Skogen i reservatet gränsar till skärgården. Skärgården och de skärgårdsnära miljöerna har stora värden för både växt- och djurliv, och är mycket viktig för häckande och rastande fågel. Stora, grova tallar kan i de ostörda områden ha stor betydelse som boträd för bland annat havsörn och fiskgjuse.

Variation av skogsmiljöer

I reservatet kan man uppleva många olika typer av skog. Här växer bland annat gamla, praktfulla ädellövträd som ekar och lindar, blandskog med gran och asp, hällmarkstallskog och sumpskogar. Alla dessa skogstyper är viktiga för att bevara ett rikt djurliv då skogarna är hem till flera ovanliga och hotade svampar, mossor, lavar och insekter.

Föreskrifter

För att skydda Kasberget naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av marklevande svampar är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark
  5. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 23,9 ha varav land 18,6 ha

Karaktär: barrskog, ädellövskog, lövskog

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Skyddsform: naturreservat