Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Myrbacken

Solen strilar in bland trädstammar och på mossklädda stenbumlingar i Myrbackens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Myrbackens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Myrbackens naturreservat är ett trevligt område med gammal skog. På flera platser finns mindre sumpskogsområden. I reservatet finns gott om död ved vilket gynnar många arter. 

VARNING !

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Arterna kan sprida sig

​Myrbacken består till största del av gammal grandominerad naturskog med ett stort inslag av gammal asp.

Reservatet ligger nära flera andra naturreservat och andra områden med höga naturvärden, vilket bland annat stärker möjligheterna för arter att sprida sig mellan dessa områden.

Hotad stor aspticka

Intressanta arter i reservatet är exempelvis stor aspticka, tibast, lind, tvåblad, grön aspvedbock och platt fjädermossa . Samtliga är så kallade signalarter, vilket betyder att de indikerar höga naturvärden i området. Stor aspticka klassas som nära hotad i den svenska rödlistan på grund av att tillgången på grov asp minskar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Myrbackens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 43 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Myrbackens naturreservat ligger cirka 2 km väster om Hållsta invid sjön Fyrsjön i Norrtälje kommun. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss