Nyhetsbrev

Skriv in din e-postadress och välj prenumeration nedan.

Landsbygd i centrum

Information om landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, jordbrukarstöd och djurskydd samt kompetensutveckling inom områdena. Nyhetsbrevet kommer ut flera gånger per år.

Målgrupp

Lantbrukare, djurhållare, boende och företagare i länets landsbygd samt tjänstemän.

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi

Information om, och analys av, den allmänekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden i Stockholms län. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Målgrupp

Regionala och lokala aktörer med intresse för arbetsmarknadsfrågor och utveckling på arbetsmarknaden, kommunala och regionala tjänstemän, politiker, fackförbund, företag och näringslivsorganisationer.

Mottagande av asylsökande och nyanlända

Information och nyheter som rör integration, mottagande och etablering av flyktingar och nyanlända i Stockholms län. Nyhetsbrevet kommer ut sex till åtta gånger per år.

Målgrupp

Kommunanställda och frivilligorganisationer som kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända i sin verksamhet. Även civilsamhället, allmänheten och samordningsförbund.

Nationella minoriteter

Omvärldsbevakning om nationella minoriteter och information om Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år.

Målgrupp

Anställda inom kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med frågor som rör nationella minoriteter. Även andra personer som är intresserade av nationella minoritetsfrågor.

Djurhälsopersonal

Omvärldsbevakning och information till djurhälsopersonal om aktuell lagstiftning, nyheter med mera som kan vara av intresse för djurhälsopersonal. Nyhetsbrevet skickas ut två till fyra gånger per år.

Målgrupp

Djurhälsopersonal i Stockholms län.

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark ovan och under ytan

Information om arbetet med att utreda och bilda en nationalpark i Nämdöskärgården samt om de natur- och upplevelsevärden som finns i området. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år.

Målgrupp

Närboende och skärgårdsbefolkning, berörda myndigheter, organisationer och aktörer samt intresserad allmänhet.

Penningtvätt

Nyheter och annan information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsbrevet är ett gemensamt utskick från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, de tre länsstyrelser som har tillsynsansvar enligt penningtvättslagen, och skickas ut två till tre gånger per år.

Målgrupp

Verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsernas tillsyn.

Pressmeddelanden

Länsstyrelsen publicerar med jämna mellanrum nyheter, en del av dem skickas dessutom ut som pressmeddelande.

Målgrupp

Media i första hand.

Samhällsbyggnad & miljö

Aktuell information om Länsstyrelsens arbete i miljö- och hälsoskyddsfrågor, naturvård, klimatanpassning, planering och byggande, samhällsskydd och beredskap samt tips om seminarier och kurser. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Målgrupp

Medarbetare på kommunerna i Stockholms län och andra som är intresserade av ovan nämnda ämnen.

Skogsstrategi

Nyheter och information gällande arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län, till exempel när aktiviteter anordnas inom ramen för projektet. Nyhetsbrevet kommer ut en till två gånger per år.

Målgrupp

Regionala aktörer i Stockholms län med intressen i skog.

Social utveckling

Nyheter om Länsstyrelsens arbete kring våld i nära relation, prostitution och människohandel, hedersproblematik, alkohol-, tobak- och drogförebyggande åtgärder, flyktingmottagning och ensamkommande barn, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Nyhetsbrevet kommer ut cirka tio gånger per år.

Målgrupp

Anställda inom kommuner, myndigheter och organisationer som arbetar med ovan nämnda ämnesområden.

Stockholms läns livsmedelsstrategi

Nyhetsbrevet uppdaterar dig om arbetet med Stockholms läns livsmedelsstrategi. Strategin syftar till att stärka Stockholmregionen som producent och konsument av inhemska livsmedel. Bakom nyhetsbrevet står Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Region Stockholm och LRF Mälardalen.

Målgrupp

Aktörer inom livsmedelssektorn i Stockholms län.

Kontakt

Enheten för kommunikation