Rimsjöskogen

Rimsjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Rimsjöskogens naturreservat finns granar som är mellan 100 och 200 år gamla, vissa mer än 30 m höga.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Bördig mark

Reservatet består till största delen av gammal, grandominerad barrblandskog. Den centrala delen av reservatet är sank och marken är plan, fuktig och mycket bördig. Skogen är naturskogsartad och har under lång tid lämnats opåverkad och saknar sentida spår av skogsbruk.

Ovanliga orkidéer och kryptogamer

Reservatet hyser en intressant flora med flera ovanliga orkidéer och kryptogamer. Flera rödlistade arter har påträffats. Fågelfaunan är den för äldre skogar typiska med bland annat mesar, hackspettar, järpe, sparvuggla och tretåig hackspett.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsliknande område och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området skall vara tillgängligt för besökande allmänhet.

Föreskrifter

För att skydda Rimsjöskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. rida eller cykla
 7. tälta
 8. elda
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning
 10. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 30 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat  

Övrigt: Natura 2000-område Rimsjöskogen SE0110051