Arholma-Idö

Arholma-Idös naturreservat i Stockholms län.

I Arholma-Idös naturreservat är öarna relativt stora och flacka. Området ligger exponerat mot Ålands hav och är tydligt präglat av det.

Jordbruk, jakt, fiske och sjöfart

Både Arholma och Idö är en kulturbygd där jordbruk, jakt, fiske och sjöfart utgjort de huvudsakliga försörjningskällorna. Farleden mellan den svenska och åländska skärgården har under mycket lång tid passerat Arholma.

Odlingslandskapet på Arholma och Idö utgörs av en mosaik av åkrar, strandängar, hagmarker och tidigare slåttermarker. Utmärkande är strandängarna och det stora inslaget av lövträd. De senare växer främst på gammal ängsmark och utgörs idag av lundar med välutvecklad lundflora.

Lekplats för fisk

I reservatet finns värdefulla marina naturtyper. Här finns framförallt olika typer av grundområden som inkluderar allt från vågexponerade platser mot norr och öster till mer skyddade platser mellan öarna och de större havsvikarna mot söder.

I området finns bland annat mjuka lerbottnar, hällar samt ett stort inslag av sandiga bottnar. Miljöerna ger goda förutsättningar för vattenlevande kärlväxter och kransalger och är viktiga lek- och uppväxtplatser för fisk.

Naturskogar och rovfågel

Växt- och djurlivet är rikt med förekomst av flera skyddsvärda arter. Särskilt artrika är lundmiljöerna, som både hyser en fin kärlväxtflora och dessutom en mycket artrik svampflora. Gamla, luckiga skogar med gott om död ved utgör ett karaktäristiskt inslag i reservatet.

Flera av skogsområdena är att betrakta som välutvecklade naturskogar. Det restaurerade kulturlandskapet på sydöstra Arholma är ett av norra länets mest artrika och skyddsvärda. Lundarna på Idö tillhör de större i länet. Öarna hyser även en artrik fågelfauna, med förekomst av många arter av häckande rovfåglar.

Föreskrifter

För att skydda Arholma-Idös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:   

 1. gräva, hacka, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten  
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved 
 3. gräva upp växter såsom ris, örter och gräs
 4. medföra okopplad hund 
 5. för längre tid än två dygn i följd förtöja, dra upp eller förankra båt eller annan farkost vid samma plats (gäller ej brygga) 
 6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats, annat än inom anlagd tältplats 
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. ankra båt eller framföra motordriven båt i inre delen av Idöfladen, se beslutskarta 
 9. under tiden 1 april – 31 juli landstiga på öarna Rödkobben och Nollekobb eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovan nämnda öar, se beslutskarta 
 10. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift                            
 11. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 1866 hektar varav land 538 hektar.

Karaktär : skärgård, marina miljöer och odlingslandskap

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, staten och privat

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Arholma-Idö SE0110385