Arholma-Idö

Arholma-Idös naturreservat i Stockholms län.

I Arholma-Idös naturreservat är öarna relativt stora och flacka. Området ligger exponerat mot Ålands hav och är tydligt präglat av det.

Jordbruk, jakt, fiske och sjöfart

Både Arholma och Idö är en kulturbygd där jordbruk, jakt, fiske och sjöfart utgjort de huvudsakliga försörjningskällorna. Farleden mellan den svenska och åländska skärgården har under mycket lång tid passerat Arholma.

Odlingslandskapet på Arholma och Idö utgörs av en mosaik av åkrar, strandängar, hagmarker och tidigare slåttermarker. Utmärkande är strandängarna och det stora inslaget av lövträd. De senare växer främst på gammal ängsmark och utgörs idag av lundar med välutvecklad lundflora.

Lekplats för fisk

I reservatet finns värdefulla marina naturtyper. Här finns framförallt olika typer av grundområden som inkluderar allt från vågexponerade platser mot norr och öster till mer skyddade platser mellan öarna och de större havsvikarna mot söder.

I området finns bland annat mjuka lerbottnar, hällar samt ett stort inslag av sandiga bottnar. Miljöerna ger goda förutsättningar för vattenlevande kärlväxter och kransalger och är viktiga lek- och uppväxtplatser för fisk.

Naturskogar och rovfågel

Växt- och djurlivet är rikt med förekomst av flera skyddsvärda arter. Särskilt artrika är lundmiljöerna, som både hyser en fin kärlväxtflora och dessutom en mycket artrik svampflora. Gamla, luckiga skogar med gott om död ved utgör ett karaktäristiskt inslag i reservatet.

Flera av skogsområdena är att betrakta som välutvecklade naturskogar. Det restaurerade kulturlandskapet på sydöstra Arholma är ett av norra länets mest artrika och skyddsvärda. Lundarna på Idö tillhör de större i länet. Öarna hyser även en artrik fågelfauna, med förekomst av många arter av häckande rovfåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Arholma-Idös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:   

 1. gräva, hacka, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten  
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved 
 3. gräva upp växter såsom ris, örter och gräs
 4. medföra okopplad hund 
 5. för längre tid än två dygn i följd förtöja, dra upp eller förankra båt eller annan farkost vid samma plats (gäller ej brygga) 
 6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats, annat än inom anlagd tältplats 
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. ankra båt eller framföra motordriven båt i inre delen av Idöfladen, se beslutskarta 
 9. under tiden 1 april – 31 juli landstiga på öarna Rödkobben och Nollekobb eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovan nämnda öar, se beslutskarta 
 10. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift                            
 11. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 1866 hektar varav land 538 hektar.

Karaktär : skärgård, marina miljöer och odlingslandskap

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, staten och privat

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Arholma-Idö SE0110385

Hitta hit

Naturreservatet är uppdelat på ett flertal olika skiften på Arholma och öarna öster därom samt Idö, Idskär och några mindre öar.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss