• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Digermyren

Digermyrens naturreservat i Stockholms län.

Digermyrens naturreservat ligger norr om sjön Bornan i norra delen av Norrtälje kommun. Här finns ner man både hällmarkstallskog, blandskog och sumpskog. Reservatet är tämligen lättgånget och lämpligt för svamp- och bärplockare.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Många skogstyper

Digermyrens naturreservat innehåller flera olika skogstyper i en ganska småskalig mosaik. Hällmarkstallskog varvas med barrblandskog och sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, asp och tall är vanliga, medan inslagen av ek och rönn är måttliga. Skogen har skiftande strukturer med olikåldrighet och luckighet, vilket ger ett opåverkat intryck. Man hittar många senvuxna barrträd i området. Förekomsten av död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier är allmän.  

Lättgånget

Terrängen är småkuperad men flack och är därför vara ganska lättgången. Hydrologiskt är området en mosaik av torra, friska, fuktiga och blöta partier. BStora delar delar utgörs av frisk kalkpåverkad mark. Lokalklimatet präglas av en hög och jämn luftfuktighet. En rad rödlistade arter och signalarter lever i området. 

Tidigare betad skog

Historiskt har skogen haft en glesare karaktär, eftersom den sannolikt har varit betesskog under långa tider. Förekomsten av gamla döda enar vittnar om detta. På flera platser finns tidigare brukade ängs- eller åkermarker, vilka nu är mer eller mindre igenvuxna.  

Rik svampflora

Markhistoriken, variationsrikedomen och den långa skogliga kontinuiteten ger förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv. I synnerhet gäller det för områdets svampflora som innehåller många kontinuitetsberoende arter av bland annat vedlevande svampar och taggsvampar. Det finns gott om spår av tjäder i reservatet, som spillning och betade tallar, och det är inte omöjligt att ett par avsnitt är attraktiva för tjäderspel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Digermurens naturreservat finns regler du måste följa.

I naturreservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 39,3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Norr om sjön Bornan i norra delen av Norrtälje kommun

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm