Paradiset

Paradisets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Paradisets naturreservat är ett kommunalt reservat. Flera vandringsleder utgår från det gamla torpet Paradiset och här finns också en raststuga. Vindskydd finns vid Trehörningen och i reservatet finns flera stenåldersboplatser.

Omtyckt område med tjäder

Området är ett omtyckt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet. Samtidigt har det höga naturvärden genom att det är i stort sett opåverkat. Hällmarkstallskogar täcker stora delen av området, men här finns också granskogar, lövskog och myrmarker. Tjädern har en stark förekomst.

Fynd från stenåldern

Större delen är nyckelbiotop och området ingår i Natura 2000. Området är rikt på fynd från stenåldern. Vid det gamla torpet Paradiset finns en raststuga och parkeringsplats som utgångspunkt för områdets vandringsleder. Sörmlandsleden går genom reservatet.

Skyddad skog, sjöar och myrar

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. De arter och typiska organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras.

Även sjöarna och myrarnas höga naturvärden och de arter som är knutna till sjöarna och myrarna ska bevaras. Även naturvärden knutna till de öppna kulturmarkerna ska vårdas och skyddas.

Bevara arter och naturtyper

Det är viktigt att reservatet bidrar till en gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper som legat till grund för rapporteringen till Natura 2000.

Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas. Syftet är också att skydda områdets kulturvärden såsom de många stenåldersboplatser som finns i området.

Föreskrifter

För att skydda Paradisets naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Paradisets naturreservat hos Huddinge kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 758 hektar

Karaktär: barrskog, sjö, våtmark

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun, Stockholm stad, Ådrans vägförening

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat