Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Laggatorp

Laggatorps naturreservat i Stockholms län.

Laggatorp naturreservat består i huvudsak av hällmarkstallskog med insprängda smala stråk av mera produktiv skogsmark. Tallarna är trots sin relativt ringa storlek mycket gamla, uppskattningsvis cirka 250 år.

Inga spår av avverkning

Mellan hällarna finns här och var fuktigare partier med vitmossa och odonris. Inga spår av avverkning syns i området. Däremot utgörs angränsande skogsområden utanför reservatet i stor utsträckning av ungskog.

Området ägdes förut av Seminghundra Häradsallmänning, där jägmästare H Hedlund tidigare behandlat det som reservat bland annat av naturvårdsskäl.

Bevara urskogsområdet

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett urskogsområde med tallskog av hällmarkstyp för de arter av växter och djur som är beroende av denna biotop. Reservatet skall göras tillgängligt för allmänheten.

Föreskrifter

För att skydda Laggatorps naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. rida
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 6. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 7. göra upp eld
 8. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 9. fånga eller samla in insekter
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1987

Storlek: 8,2 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Swedavia AB och Seminghundra häradsallmänning

Förvaltare: Swedavia

Skyddsform: naturreservat