• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Laggatorp

Laggatorps naturreservat i Stockholms län.

Laggatorp naturreservat består i huvudsak av hällmarkstallskog med insprängda smala stråk av mera produktiv skogsmark. Tallarna är trots sin relativt ringa storlek mycket gamla, uppskattningsvis cirka 250 år.

Inga spår av avverkning

Mellan hällarna finns här och var fuktigare partier med vitmossa och odonris. Inga spår av avverkning syns i området. Däremot utgörs angränsande skogsområden utanför reservatet i stor utsträckning av ungskog.

Området ägdes förut av Seminghundra Häradsallmänning, där jägmästare H Hedlund tidigare behandlat det som reservat bland annat av naturvårdsskäl.

Bevara urskogsområdet

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett urskogsområde med tallskog av hällmarkstyp för de arter av växter och djur som är beroende av denna biotop. Reservatet skall göras tillgängligt för allmänheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Laggatorps naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. rida
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 6. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 7. göra upp eld
 8. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 9. fånga eller samla in insekter
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1987

Storlek: 8,2 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Swedavia AB och Seminghundra häradsallmänning

Förvaltare: Swedavia

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Laggatorp naturreservat ligger cirka 2 km norr om Arlanda flygplats och cirka 1 km väster om gården Laggatorp. Området nås enklast via bilvägen till Laggatorp.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm