Rosenlundsskogen

Rosenlundsskogen

Rosenlundsskogen naturreservat i Stockholms län.

Rosenlundsskogens naturreservat innehåller alstrandskog, alsumpskog, ek–hassellund, hällmarker med tall, inslag av gammal ek, blockrika branta partier och sluttningar med rikt inslag av asp.

Skärgårdsnära

Här är skogsmarken är av typisk Södertörnstyp, rikt kuperad med många insprängda hällmarker. Däremellan ligger friska till fuktiga marker med mindre sumpskogspartier.

Området präglas av det skärgårdsnära läget och är med sina 35 hektar trots allt ett ovanligt stort och i sen tid opåverkat skogsområde i denna trakt.

Spännande varierat område

Området är tack vare topografin mycket varierat och inrymmer ett flertal olika miljöer och skogstyper. Det är bland annat alstrandskog, alsumpskog, ek–hassellund, hällmarker med tall med inslag av gammal ek och blockrika branta partier och sluttningar med rikt inslag av asp.

Rikt djur- och växtliv

I området finns delar med stort inslag av död ved i olika stadier av förmultning. Områdets variation av biotoper och strukturer ger förutsättningar för en artrik flora och fauna.

Föreskrifter

För att skydda Rosenlundsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur
  • ha okopplad hund
  • elda
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 35 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, ädellövskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat