Slätmossen-Borgberget

Slätmossen-Bogberget

Slätmossen-Borgberget naturreservat i Stockholms län.

Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Här finns en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

Myrmark med martall

Naturreservatet Slätmossen-Borgberget består av ett barrskogs- och myrmarksområde i en mosaikartad terräng. Tall dominerar på hällmarkerna och myrarna. Det finns även delar med öppen myrmark och myrmark med martall. På friska marker dominerar gran. Lövträden finns framför allt i laggkärr och annan sumpskogsmark.

Sällsynt ringlav och järnåldern

Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Större delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

Föreskrifter

För att skydda Slätmossen-Brobergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord
    eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
    buskar
  • gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande
    svampar
  • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 178 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, kulturmiljö

Kommun: Nynäshamn

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Slätmossen SE0110159, Borgberget SE0110303