Slätmossen-Borgberget

Slätmossen-Bogberget

Slätmossen-Borgberget naturreservat i Stockholms län.

Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Här finns en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

Myrmark med martall

Naturreservatet Slätmossen-Borgberget består av ett barrskogs- och myrmarksområde i en mosaikartad terräng. Tall dominerar på hällmarkerna och myrarna. Det finns även delar med öppen myrmark och myrmark med martall. På friska marker dominerar gran. Lövträden finns framför allt i laggkärr och annan sumpskogsmark.

Sällsynt ringlav och järnåldern

Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Större delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

Föreskrifter

För att skydda Slätmossen-Brobergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord
    eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
    buskar
  • gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande
    svampar
  • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 178 hektar

Karaktär: myr och skogsmark

Kommun: Nynäshamn

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Slätmossen SE0110159, Borgberget SE0110303

Syftet med Slätmossen-Borgberget naturreservat

Syftet med reservatet är att skydda ett naturskogsområde samt en hydrologiskt opåverkad och säregen myr. Områdets växt- och djurliv ska skyddas och då särskilt den sällsynta floran av mossor, lavar och svampar. En gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas för de arter och naturtyper som har angivits för området enligt Natura 2000.