Vickelsjön

Vickelsjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Vickelsjöns naturreservat har man funnit tjugo rödlistade, det vill säga ovanliga, arter. Här finns också flera små kärr och sumpskog.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Små skogskärr och rödlistade arter

Grunda jordar i kombination med hällmarker har givit förutsättningar för bestånd av senvuxen gran och asp. Skogen är luckig och i området finns också små skogskärr och sumpskogsavsnitt. Artfynden på närmare 20 rödlistade arter samt den rika hänglavsförekomsten pekar på att områdets skog har lång kontinuitet.

Lavar och tretåig hackspett

Bland funna växtarter som indikerar naturvärden kan nämnas lavarna asp-gelé-lav, kvistspik, garnlav och talltagel samt svamparna rosenticka, ullticka och gränsticka. Tretåig hackspett är observerad i området.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv.

Föreskrifter

För att skydda Vickelsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
  6. elda annat än på anvisad plats
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1999

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vickelsjön SE0110178