Dyviks lövängar

Dyviks lövängar naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Dyviks lövängars naturreservat är ett kommunalt reservat. Området består av löväng - lövskog, bergbunden lövskog med ädellövträd, sumpskog, strandäng och ett vattenområde.

Lövängen som sköts med slåtter och lövtäkt är 1,5 hektar stor. Hela reservatet är 19 hektar stort och det bildades 2011.

Föreskrifter

 För att skydda Dyvks lövängars naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. plocka eller gräva upp växter
 2. ha med dig okopplad hund eller annat husdjur
 3. elda annat än på anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får användas
 4. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40 personer
 5. utan kommunens tillstånd anordna tävling
 6. medvetet störa djurlivet
 7. använda musikanläggning eller liknande på ett störande sätt (tomtägareföreningens midsommarfirande är tillåtet)
 8. tälta eller campa längre tid än ett dygn och på annan plats än den västra delen av Sandängen
 9. framföra cykel, moped eller annat fordoni terrängen (gäller inte närboende med avtals eller servitutsrätt)
 10. skada eller ta bort naturföremål eller mark
 11. skada levande eller döda träd och buskar
 12. montera permanenta firningsankare runt träd på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen
 13. fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess inlopp under 1 apriltill 15 juni
 14. färdas med båt eller liknande inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan
  reservatsförvaltarens tillstånd
 15. parkera motorfordon annat än på anvisad p-plats
 16. rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik.

Föreskriften nr 16 ska inte utgöra hinder för utbyte av befintliga klätterbultar på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen efter tillstånd från reservatsförvaltaren.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 17 hektarvarav 12 hektar land

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog och marina miljöer

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Skyddsform: naturreservat