Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tegelhagsskogen

Tegelhagsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tegelhagsskogens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Det är också ett lättillgängligt kulturlandskap med stränder, hotade arter och vacker skog.

Återhämtning i naturen

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett naturområde för närrekreation och aktivt friluftsliv som ger möjligheter till återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. Naturreservatet ska även gynna värdefulla naturmiljöer.

Bra kommunikationer

Reservatet ska ge goda förutsättningar för ett varierat och lättillgängligt friluftsliv. Besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till en skog, kulturlandskap och stränder.

Värna biologiska mångfalden

Tegelhagsskogens tätortsnära läge gör att skötseln bör verka för ett ökat friluftsliv och ökad fysisk aktivitet bland kommunens invånare exempelvis genom bra information, lättframkomliga huvudstråk samt bra kommunikationer. Reservatets naturmiljöer ska vårdas och bevaras för att värna om den biologiska mångfalden.

Svartpälsbi

Inom reservatet finns flera platser med svartpälsbi och andra hotade insektsarter. Reservatets kulturmiljöer är värdefulla kulturbärare i landskapet och flera av områdets naturvärden är kopplade till kulturmiljöerna.

Tegelhagsskogens naturreservat ingår i Järvakilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. Området ligger som en nästan isolerad avstickare upp mot norr från kilen som har sin huvudsträckning vidare söderut.

Edsvikens vatten

Tegelhagsskogen har även en kontakt över Edsvikens vatten med Bergendalsområdet och Rinkebyskogen i Rösjökilen. Kontakten söderut i Järvakilen går via nationalstadsparken utmed Edsviken söderut mot Ulriksdal.

Större sammanhängande naturområde

Förbindelsen ger möjligheter att röra sig inom ett större sammanhängande naturområde. Kilstrukturen skapar också spridningsvägar för områdets växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Tegelhagsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Tegelhagsskogens naturreservat hos Sollentuna kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 91 hektar

Karaktär: barrskog, lövskog, kulturmiljö

Kommun: Sollentuna

Markägare: Sollentuna kommun

Förvaltare: Sollentuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Det finns många små entréer runt hela reservatet. Busshållplats er finns på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Silverdals torg. Några mindre parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet vid Edsviksvägens södra del, Skogstorpsvägen, Silverdals torg och vid Rådanvägen nere vid Edsviken.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss