Tegelhagsskogen

Tegelhagsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tegelhagsskogens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Det är också ett lätttilgängligt kulturlandskap med stränder, hotade arter och vacker skog.

Återhämtning i naturen

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett naturområde för närrekreation och aktivt friluftsliv som ger möjligheter till återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. Naturreservatet ska även gynna värdefulla naturmiljöer.

Bra kommunikationer

Reservatet ska ge goda förutsättningar för ett varierat och lättillgängligt friluftsliv. Besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till en skog, kulturlandskap och stränder.

Värna biologiska mångfalden

Tegelhagsskogens tätortsnära läge gör att skötseln bör verka för ett ökat friluftsliv och ökad fysisk aktivitet bland kommunens invånare exempelvis genom bra information, lättframkomliga huvudstråk samt bra kommunikationer. Reservatets naturmiljöer ska vårdas och bevaras för att värna om den biologiska mångfalden.

Svartpälsbi

Inom reservatet finns flera platser med svartpälsbi och andra hotade insektsarter. Reservatets kulturmiljöer är värdefulla kulturbärare i landskapet och flera av områdets naturvärden är kopplade till kulturmiljöerna.

Tegelhagsskogens naturreservat ingår i Järvakilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. Området ligger som en nästan isolerad avstickare upp mot norr från kilen som har sin huvudsträckning vidare söderut.

Edsvikens vatten

Tegelhagsskogen har även en kontakt över Edsvikens vatten med Bergendalsområdet och Rinkebyskogen i Rösjökilen. Kontakten söderut i Järvakilen går via nationalstadsparken utmed Edsviken söderut mot Ulriksdal.

Större sammanhängande naturområde

Förbindelsen ger möjligheter att röra sig inom ett större sammanhängande naturområde. Kilstrukturen skapar också spridningsvägar för områdets växter och djur.

Föreskrifter

För att skydda Tegelhagsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Tegelhagsskogens naturreservat hos Sollentuna kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 91 hektar

Karaktär: barrskog, lövskog, kulturmiljö

Kommun: Sollentuna

Markägare: Sollentuna kommun

Förvaltare: Sollentuna kommun

Skyddsform: naturreservat