Råstasjön

Råstasjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Råstasjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Sjön är en av de mest värdefulla fågelsjöarna i länet med många häckande sjöfågelarter och en livskraftig skrattmåskoloni.

Naturreservat nära människor

Naturreservatet omfattar Råstasjön med omgivande natur i centrala Solna. Området ansluter i väster till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg, och tillsammans bildar de ett större sammanhängande naturområde med stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet.

Värdefull fågelsjö

Råstasjön är en av de mest värdefulla fågelsjöarna i länet med många häckande sjöfågelarter och en livskraftig skrattmåskoloni. Under våren kan man njuta av fågelsång från träd, buskar och vassar och se fågelungar av flera sjöfågelarter på nära håll. Under vintern uppehåller sig många arter här tack vare tillgång till öppet vatten. Vår och höst rastar flyttfåglar i området. Sjön är också livsmiljö för stormusslor och en god reproduktionslokal för fisk.

Grodor och nät av gångvägar

Området runt Råstasjön har stora värden för friluftsliv och rekreation. Här finns ett välutvecklat nät av gångvägar och mindre stigar. I söder finns gräsmattor för vistelse och picknick. I reservatets norra delar finns natur med artrik flora och fauna, som blommande lundväxter, fladdermöss och olika groddjur.

Områdets sammanhängande löv- och blandskog med omväxlande täta och mer öppna partier och inslag av död ved är viktiga för artrikedomen i området. Lövskog dominerar norr om sjön, i nordväst med förekomst av gamla tallar, grova ekar och andra grova lövträd.

Rödlistad tallticka och fladdermöss

Tallarna är de äldsta träden kring sjön. De är minnen av den trädklädda betesmark som omgav sjön fram till i början av 1900-talet. Flera av dem är påväxta av den rödlistade vedsvampen tallticka. Ekarna etablerade sig senare och bedöms som äldst vara kring 100 år. Värdefull sumpskog ligger närmast sjön, med bland annat gamla alar. Trädens håligheter utgör boplatser för fåglar och fladdermöss. Videbuskar växer också i strandzonen. Här finns småvatten som är till nytta för groddjur och för fågellivet.

Råstahällen med unika isräfflor

Söder om sjön finns också fina trädmiljöer, med gamla ihåliga träd och en del död ved. Öppen mark som hävdas söder och väster om sjön har värdefull flora. Vid Råstasjöns södra strand finns den så kallade Råstahällen, en berghäll med tre korsande system av isräfflor, som visar inlandsisens rörelseriktning i Stockholmsområdet under tre olika faser av istiden. Råstahällen är skyddad som naturminne sedan 1977.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

​För att skydda Råstasjöns naturreservat finns regler du måste följa. Reglerna hittar du på Solna stads webbplats.

Skyddad natur och naturreservat, Solna stad Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 40 hektar varav 18,5 hektar vatten

Karaktär: sjö, blandskog, sumpskog

Kommun: Solna

Markägare: Solna stad och Råsta Mark AB

Förvaltare: Solna stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Råstasjöns naturreservat är beläget i centrala Solna. Området ansluter i väster till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss