Linkudden

Linkuddens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Linkuddens naturreservat kan du uppleva resterna av det gamla odlingslandskapet på Blidö. I hagmarkerna växer en artrik flora. Här kan du bland annat finna rosettjungfrulin, liten blåklocka och vildlin.

Hällmarkstallskog och blandskog

Linkudden utgörs av en halvö på södra delen av Blidö. I de östra och västra delarna av reservatet finns två stora hällmarksområden med främst tallskog. I området mellan dessa två bergsryggar finns en blandskog. Lövinslaget i blandskogen är stort med både ek, asp och hassel

Rosettjungfrulin, liten blåklocka och vildlin

Områdets huvudsakliga naturvärden är förknippade med mindre områden med hagmark och strandängar. Området utgör ett exempel på det gamla odlingslandskapet på Blidö. Exempel på arter som förekommer på Linkuddens betade marker är hundratals Adam och Eva, låsbräken, solvända, rosettjungfrulin, liten blåklocka och darrgräs. På strandängarna återfinns bland annat ormtunga, majviva och kärrspira.

Badvänliga klippor och rikt fågelliv

Stränderna runt naturreservatet Linkudden utgörs av släta, badvänliga klippor, steniga områden eller vassbevuxna partier. Fågellivet är rikt med bland annat häckande sjöfågel.

Säregen vacker natur

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område med säregen, vacker natur och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Linkuddens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta, ställa upp husvagn eller lägga upp båt
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. göra upp öppen eld
 8. framföra motordrivet fordon
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 18 hektar varav land 14 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog, skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat 

Hitta hit

Naturreservatet Linkudden utgörs av en udde, fyra kilometer söder om Blidö kyrka på Blidö i Stockholms mellanskärgård.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss