Fårholmen

Fårholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

På ön Fårholmen i Fårholmens naturreservat finns en gammal betesmark som är rik på ängs- och lundväxter, däribland  nunneört, vårlök, liljekonvalj, ramslök och ormbär. Fårholmen är välbesökt av traktens båtfolk.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Fågelskyddsområde

Furholmen är glest granbevuxen med spridda inslag av lövträd. Ön är en viktig häckningslokal för traktens sjöfågel och är fågelskyddsområde.

Stränderna

Fårholmens höglänta delar har en  växtlighet som påminner om den på Furholmen. Stränderna åt söder och öster är flacka och  lövskogsbevuxna.

Skyddad häckningsplats

Ändamålet med reservatet är att dels säkra ett område av värde för allmänhetens friluftsliv, dels skydda Furholmen som häckningsplats för sjöfågel.

Föreskrifter

För att skydda Fårholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 4. medföra hund som ej är kopplad
 5. utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn
 6. göra upp eld
 7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 8. landstiga på Furholmen eller varaktigt uppehålla sig invid ön på ett sätt som stör fågellivet under tiden 1 april - 15 juli
 9. medföra hund på Furholmen under tiden 1 april - 15 juli
 10. bortföra eller skada ägg eller bo
 11. jaga eller medföra jaktredskap på Furuholmen under tiden 1 apri l- 15 juli              

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 13 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat