Björkby-Kyrkviken

Björkby-Kyrkvikens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Björkby-Kyrkvikens naturreservat ligger vid Vallentunasjön. I området finns även Vallentuna kyrka och kvarnbadet. Området är ett välfrekventerat friluftsområde för boende i Vallentuna tätort.

Vassrik vik

Naturen karakteriseras av ett öppet odlingslandskap i anslutning till den vassrika Kyrkviken i Vallentunasjön. På moränryggar i området finns betesmarker med torrbacksflora.

Området har en rik fågelfauna. På vårarna samlas flyttfåglar på åkermarkerna och i hag- och strandskogens träd. I kyrkvikens vassar häckar flera sjöfågelarter bland annat brunand, gräsand, sgäggdopping, sothöna, rördrom, rörsångare och sävsångare.

Attraktivt friluftsområde med fornminnen

Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara ett välfrekventerat friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap med lång, kontinuerlig hävd. Flera fornminnen finns i området bland annat två gravfält från järnåldern.

Föreskrifter

För att skydda Björkby-Kyrkvikens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, som att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- eller groddjur)
 4. inom område med betesdjur medföra hund som inte är kopplad
 5. elda annat än i medhavd grill eller på särskilt iordningställd plats
 6. i Kyrkviken, närmare stranden än 100 meter, framföra motordriven farkost i högre hastighet än 6 knop
 7. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1990

Storlek: 100 hektar varav 63 hektar land

Karaktär: sjö, odlingsmark och kulturmiljö

Kommun: Vallentuna

Markägare: Vallentuna kommun, Svenska kyrkan

Förvaltare: Vallentuna kommun

Skyddsform: naturreservat