Korpberget

Korpbergets naturreservat i Stockholms län.

Ta dig upp på Korpberget, njut av en vidunderlig utsikt. och kanske möt en korp. Det är en tuff promenad upp till krönet men väl värd mödan. Samtidigt finns det flera badplatser och sköna klippor nere vid vattnet om du vill sola eller bada.

Korpar med utsikt

Korpberget ligger 85 meter över havet och stupar mycket brant mot söder. Uppe på berget har du en vacker utsikt över Södra Björkfjärden i Mälaren. I området trivs många många växter och djur, i branterna häckar korpar och berget är bland annat en av de nordligaste växtplatserna för murgröna. Korpberget är även känt som en lokal för den sällsynta hasselsnoken.

Närmast väg till toppen är från södra sidan av reservatet vid Viksberg.

Intressant flora och fauna

På bergshöjderna växer hällmarkstallskog och de omges av lövskog av lundkaraktär. De sydvästliga läget som ger ett varmt klimat och den kalkrik jorden har bidragit till områdets rika flora. Nedanför berget växer en ädellövskog. I Lindängen mot Mälaren finns också ädellövskog.

Reservatet är livsmiljö för flera rödlistade och sällsynta arter, förutom murgröna kan man finna buskvicker, långsvingel, myskmadra och strävlosta. Här växer även intressanta lavar och mossor, bland annat blek lönnlav, ekprick, jättelav och filthättemossa. Flera ovanliga svamparter har också hittats här, exempelvis oxtungssvamp och naveltryffel.

Många insekter trivs också här, bland annat den sällsynta skalbaggen ekbrunbagge och träjordmyran (även kallad brun trädmyra). Bland landmollusker kan nämnas smalgrynsnäcka (Vertigo angustior) som omfattas av EU:s habitatdirektiv.

Möjlighet till dopp och vandringsled

Parkering finns på både väst och östsidan. Vill du sola, bada och promenera i skog utgår du från nordvästra delen av reservatet och går genom Lussebo. Hållplats nära golfbanan.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Korpberget naturreservat finner du också på Naturkartan Korpberget Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Korpbergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar, bryta kvistar och grenar eller ta bort vedlevande svampar. Det är dock tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
 4. göra upp öppen eld
 5. medföra okopplad hund
 6. rida annat än på väg
 7. tälta längre tid än två dygn i följd
 8. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 53 hektar

Karaktär: tätortsnära, lövskog och ädellövskog

Kommun: Södertälje, Salem

Markägare: staten, AB Telgebostäder, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Korpberget SE0110020