Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karklö

Karklös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Karklö naturreservat kan man bland annat bada, båtluffa och vandra efter strövstig. På ön Kolfatet finns en 300 år gammal ek.

Bada, båtluffa och vandra efter strövstig

Badplats finns utanför reservatet, i närheten av ångbåtsbryggan. På östra sidan av ön finns också klippor som är populära för bad. En båtluffarled med roddbåtar till låns finns mellan Karklö och Brännholmen i Gällnö naturreservat som service åt båtluffare. Det finns en markerad strövstig på Karklö som hör samman med båtluffarleden. 

Jordbruk, boskapsskötsel och pansarbark

Naturreservatet Karklö omfattar delar av öarna Karklö-Vambö, Björkholmen och Idholmen samt hela Kolfatet och mellanliggande hav. Vid Vambö och Kolfatet gränsar reservatet till Gällnö naturreservat i sydost.

På Karklö-Vambö bedrivs ett aktivt jordbruk med boskapsskötsel. Odlingslandskapet är uppblandat med hällmarker, lövskogar och barrskogar. De inre delarna av ön präglas av lummiga ekbackar. På den nordvästra delen finns en större talldominerad skog med inslag av gran. En del tallar är grova och har så kallad pansarbark.

Rik flora

Björkholmen domineras av hällmarker med blandskog med inslag av före detta ängs- och åkermarker. På ön finns en rik flora, knuten till de öppna markerna och till brynzonerna. Denna flora är en del av det biologiska kulturarvet i området och har kommit dit på grund av tidigare brukande av markerna.

Restaurering av markerna

På ön har relativt omfattande restaureringsåtgärder skett på 1990-talet i syfte att vidga brynen samt att friställa ekar och andra lövträd. I de öppna partierna består fältskiktet av bland annat knägräs, brudbröd, gökärt, blodrot, bockrot, nattviol och gråfibbla. En udde på norra delen av Björkholmen arrenderas av Waxholms båtklubb och används som klubbholme. Liksom Karklö har Björkholmen nyttjats för betesdrift under lång tid.

Branta klippstränder

Idholmen domineras av hällmarker och granskog. Delar av den kvarvarande skogen, främst utmed branterna, är klassade som nyckelbiotop och har mycket höga naturvärden och stora mängder död ved. Stränderna är i huvudsak branta klippstränder.

300 år gammal ek

Den lilla ön Kolfatet är bevuxen med en gles tallskog som har inslag av gran, björk och rönn. Den har tidigare betats trots att ön endast erbjuder ett mycket magert bete. Ön arrenderas av Sundbybergs båtklubb och används som klubbholme. På ön finns en grov döende ek, troligen upp emot 300 år gammal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Karklös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. ​ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Föreskriften gäller inte befintliga anslagstavlor eller helt tillfälliga skyltar som till exempel tipspromenader
 6. framföra motordrivet fordon på land annat än på befintliga vägar,
 7. tälta mer än två dygn på samma plats
 8. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 123 hektar varav land 59 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, odlingslandskap

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Karklö ligger i mellanskärgården i Värmdö kommun, nordost om Värmdölandet och sydost om Södra Ljusterö.

Besökare kan åka med Waxholmsbolagets båtar som avgår under hela året från Strömkajen till Karklö.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss