Svenska Högarna

Svenska högarnas naturreservat i Stockholms län.

Svenska Högarnas naturreservat är Sveriges största marina naturreservat. Runt ögruppen finns ett rikt marint djurliv och på havsbotten friska ekosystem med blåmusslor, tång- och algbälten. Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala, renspolade hällar.

Sveriges största marina naturreservat

Svenska Högarna är en ögrupp i Norrtälje kommun, längst österut i Stockholms ytterskärgård. Området har varit naturreservat sedan 1976. Genom ett beslut 2020 lägger Länsstyrelsen till ett stort havsområde till reservatet, vilket ökar den skyddade ytan från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar.

Rikt djurliv

Knutna till öarna finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med arter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta - arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden. Området utgör också en av länets förnämsta sträcklokaler för flyttfågel. I närområdet finns Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Friska havsbottnar

Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem, där blåmusslorna genom sin stora utbredning har en särskilt viktig plats. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

Karg utskärgårdsnatur

Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Jättegrytor, hällkar och isräfflor finns i området. Träd och buskvegetation förekommer endast sparsamt och i de mest skyddade lägena. Markvegetationen utgörs huvudsakligen av en örtrik rished med kråkris, ljung och krypande enbuskar. På Storön finns en artrik flora med bland annat strandnarv och gyllenbjörnbär.

Trojaborg, stenlabyrint och kyrkogård

Svenska Högarna var förr en fiskehamn och är sedan gammalt en fyrplats. På Storön finns flera stigar runt Ytterhamnen, Innerhamnen, fyren och öns anläggningar. Bland sevärdheterna kan nämnas en trojaborg, stenlabyrint och en kyrkogård. Besökare ombeds att visa hänsyn till de boende vid fyrbyn.

Hamnmöjligheter

Arkipelagen har en storslagen natur med många områden som är attraktiva för friluftslivet. Begränsade hamnmöjligheter finns på östra delen av Storön, vid Ytterhamnen. Här finns en brygga och sopmaja samt torrdass för besökare. Mellan ön Skrubban och Ytterhamnen finns angöringsbojar som ägs och sköts av Svenska Kryssarklubben, allmänheten kan mot betalning angöra vid bojarna.

Här finns också

 • torrdass och sopmaja finns på Storön
 • övernattningsbodar finns vid inre hamnen. Bokas genom tillsynsmannen
 • kyrkogården
 • labyrinterna
 • trojaborgarna
 • jättegrytor
 • fyren med utställning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Svenska Högarnas naturreservat finns regler du måste följa. De olika områdena A-C framgår av beslutskartan som du hittar i dokumentet Beslut och skötselplan (länk längst ner på sidan).

I reservatet är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari – 15 augusti beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område A med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 2. under tiden 1 april – 31 juli beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område B med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 3. under tiden 1 maj- 30 juni beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område C med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 4. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 5. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost med högre hastighet än 5 knop inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 6. ankra båt eller fartyg inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 7. fiska inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 8. gräva, hacka, rista, borra, måla, flytta stenblock eller på annat sätt skada berg, mark, stenar eller havsbottnar,
 9. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 10. skada vegetationen genom att gräva upp växter, mossor eller lavar eller ta bort fastsittande alger eller musslor,
 11. skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,
 12. ta i land okopplad hund eller annat sällskapsdjur,
 13. göra upp öppen eld eller använda grill annat än på anvisad plats,
 14. sätta upp skylt, affisch eller liknande,
 15. tälta mer än två dygn i följd på samma plats, annat än på anvisad tältplats,
 16. förtöja båt eller fartyg på allemansrättslig grund längre än två dygn i följd vid samma strand eller brygga. Föreskriften gäller inte markägare och arrendatorer,
 17. släppa ut avloppsvatten, tankspolvatten, barlastvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 18. tvätta båt- eller fartygsskrov,
 19. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat vid angöringsplats,
 20. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande,
 21. starta eller landa med luftfartyg,
 22. landstiga med större sällskap än 10 personer. Landstigning med större sällskap får dock ske efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta,
 23. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som kan störa djurlivet, exempelvis insamlande eller fångst av organismer (inkl ringmärkning), användning av sonar eller annan ljudgenererande teknik.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1976, utvidgat 2020

Storlek: 60 971 hektar varav land 104 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten samt Edward Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas Fyr 

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Svenska högarna SE0110096

Hitta hit

Ögruppen och Svenska högarnas naturreservat är Stockholms skärgårds yttersta utpost mot Östersjön cirka 35 km (cirka 19 nautiska mil) öster om Möja. Ögruppen kan bara nås med egen båt, taxi- eller charterbåt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss