Svenska Högarna

Svenska högarnas naturreservat i Stockholms län.

Svenska Högarnas naturreservat är Sveriges största marina naturreservat. Runt ögruppen finns ett rikt marint djurliv och på havsbotten friska ekosystem med blåmusslor, tång- och algbälten. Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar.

Sveriges största marina naturreservat

Svenska Högarna är en ögrupp i Norrtälje kommun, längst österut i Stockholms ytterskärgård, området har varit naturreservat sedan 1976. Genom ett beslut 2020 lägger Länsstyrelsen till ett stort havsområde till reservatet, vilket ökar den skyddade ytan från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar.

Rikt djurliv

Öarna vid Svenska Högarna består av typisk utskärgårdsnatur med huvudsakligen kala hällar. Knutna till öarna finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med arter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta, arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden. Området utgör också en av länets förnämsta sträcklokaler för flyttfågel. I närområdet finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Friska havsbottnar

Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem, där blåmusslorna genom sin stora utbredning har en särskilt viktig plats. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

Karg utskärgårdsnatur

Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Jättegrytor, hällkar och isräfflor finns i området. Träd och buskvegetation förekommer endast sparsamt i de mest skyddade lägena. Markvegetationen utgörs huvudsakligen av en örtrik rished innehållande kråkris, ljung och krypande enbuskar. På Storön finns en artrik flora med bland annat strandnarv och gyllenbjörnbär.

Trojaborg, stenlabyrint och kyrkogård

Svenska Högarna var förr en fiskehamn och är sedan gammalt en fyrplats. På Storön finns flera stigar runt Ytterhamnen, Innerhamnen, fyren och öns anläggningar. Besökare ombeds dock att visa hänsyn till de boende vid fyrbyn. Bland sevärdheterna kan nämnas en trojaborg, stenlabyrint och en kyrkogård.

Hamnmöjligheter

Arkipelagen har en storslagen natur med många för friluftslivet attraktiva vattenområden, endast begränsade hamnmöjligheter finns på östra delen av Storön vid Ytterhamnen. Här finns det en brygga och sopmaja samt torrdass för besökare. Mellan ön Skrubban och Ytterhamnen finns även angöringsbojar som ägs och sköts av Svenska Kryssarklubben, allmänheten kan mot betalning angöra vid bojarna.

Här finns också

 • torrdass och sopmaja finns på Storön
 • övernattningsbodar finns vid inre hamnen. Bokas genom tillsynsmannen
 • kyrkogården
 • labyrinterna
 • trojaborgarna
 • jättegrytor
 • fyren med utställning.

Föreskrifter

För att skydda Svenska Högarnas naturreservat finns regler du måste följa. De olika områdena A-C framgår av beslutskartan som du hittar via länken till beslut och skötselplan i högerspalten.

I reservat är det förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari – 15 augusti beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område A med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 2. under tiden 1 april – 31 juli beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område B med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 3. under tiden 1 maj- 30 juni beträda eller färdas eller uppehålla sig inom område C med tillträdesförbud som angivits på karta, bilaga 1B i beslutet,
 4. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 5. framföra båt, fartyg eller annan vattenfarkost med högre hastighet än 5 knop inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 6. ankra båt eller fartyg inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 7. fiska inom område som angivits på karta, bilaga 1C i beslutet,
 8. gräva, hacka, rista, borra, måla, flytta stenblock eller på annat sätt skada berg, mark, stenar eller havsbottnar,
 9. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 10. skada vegetationen genom att gräva upp växter, mossor eller lavar eller ta bort fastsittande alger eller musslor,
 11. skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,
 12. ta i land okopplad hund eller annat sällskapsdjur,
 13. göra upp öppen eld eller använda grill annat än på anvisad plats,
 14. sätta upp skylt, affisch eller liknande,
 15. tälta mer än två dygn i följd på samma plats, annat än på anvisad tältplats,
 16. förtöja båt eller fartyg på allemansrättslig grund längre än två dygn i följd vid samma strand eller brygga. Föreskriften gäller inte markägare och arrendatorer,
 17. släppa ut avloppsvatten, tankspolvatten, barlastvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 18. tvätta båt- eller fartygsskrov,
 19. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat vid angöringsplats,
 20. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande,
 21. starta eller landa med luftfartyg,
 22. landstiga med större sällskap än 10 personer. Landstigning med större sällskap får dock ske efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta,
 23. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som kan störa djurlivet, exempelvis insamlande eller fångst av organismer (inkl ringmärkning), användning av sonar eller annan ljudgenererande teknik.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1976, utvidgat 2020

Storlek: 60 971 hektar varav land 104 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten samt Edward Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas Fyr 

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Svenska högarna SE0110096