Mårdsjön

Mårdsjöns naturreservat i Stockholms län.

Mårdsjöns naturreservat är ett paradis för trollsländor med hela 17 arter i den fisktomma skogstjärnen.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Liten skogstjärn med speciella naturtyper

Mårdsjön, söder om Erken, är en liten skogstjärn som omges av rikkärr, sumpskog och kalkpåverkad barrskog. Både sjön och myrmarken har ett värdefullt växt- och djurliv, knutet till de speciella naturtyperna.

Ovanligt med fisktom sjö

Mårdsjön ligger centralt i naturreservatet med omgivande skog och myrmarker, bland annat rikkärr. Skogstjärnen omges av myrmark med rikkärr, sumpskog, kalkbarrskog och hällmark. Ett av reservatets huvudsyften är att skydda rikkärret och dess flora.

Även Mårdsjön är speciell med gott om kransalger. Sjön är också fisktom vilket är mycket ovanligt för sjöar i Stockholms län. Frånvaron av fisk har i sin tur gett upphov till en ovanligt artrik fauna i övrigt med exempelvis 17 kända trollsländearter.

Föreskrifter

För att skydda Mårdsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta för längre tid än två dygn i följd
  5. elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110253 Mårdsjön