Bellberget

Bellbergets naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB

Bellbergets naturreservat är mångformigt och består bland annat av granskog, ädellövskog, lövsumpskog och berghällar. Här hittar man kristallticka, violgubbe och mindre hackspett.   

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Lundvegetation

Inslaget av kalk i moränen är stort, vilket har resulterat i en av Erkenområdets bäst utvecklade lundvegetationer, med växter som myskmadra, trolldruva, underviol och skogsknipprot.

Döda träd glädjer fåglar och insekter

Det finns också en tydlig betesprägel med ett stort inslag av vidkroniga ädellövträd, grovbarkiga björkar och bitvis gott om kvarstående, döda enbuskar. På några platser finns en längre kontinuitet av gran och där finns det gott om liggande döda träd, vilket är bra för olika insekter och fåglar som drar nytta av den döda veden för mat och boplats.

Ovanlig mindre hackspett

Många olika arter av fåglar trivs och häckar regelbundet, däribland även den ovanligare mindre hackspetten. Den stora tillgången på död ved av olika trädslag gynnar också svamparna, där det förekommer en mängd olika arter, exempelvis kristallticka, violgubbe och gul lammticka.            

Föreskrifter

För att skydda Bellbergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:                  

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 37 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservet

Övrigt: Natura 2000-område Bellberget SE0110145