Bellberget

Bellbergets naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB

Bellbergets naturreservat är mångformigt och består bland annat av granskog, ädellövskog, lövsumpskog och berghällar. Här hittar man kristallticka, violgubbe och mindre hackspett.   

Varning

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Lundvegetation

Inslaget av kalk i moränen är stort, vilket har resulterat i en av Erkenområdets bäst utvecklade lundvegetationer, med växter som myskmadra, trolldruva, underviol och skogsknipprot.

Döda träd glädjer fåglar och insekter

Det finns också en tydlig betesprägel med ett stort inslag av vidkroniga ädellövträd, grovbarkiga björkar och bitvis gott om kvarstående, döda enbuskar. På några platser finns en längre kontinuitet av gran och där finns det gott om liggande döda träd, vilket är bra för olika insekter och fåglar som drar nytta av den döda veden för mat och boplats.

Ovanlig mindre hackspett

Många olika arter av fåglar trivs och häckar regelbundet, däribland även den ovanligare mindre hackspetten. Den stora tillgången på död ved av olika trädslag gynnar också svamparna, där det förekommer en mängd olika arter, exempelvis kristallticka, violgubbe och gul lammticka.            

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bellbergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:                  

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 37 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bellberget SE0110145

Hitta hit

Bellbergets naturreservatet utgörs av en udde som skjuter ut från sjön Erkens sydvästra strand.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss