Vackstaskogen

Vackstaskogen

Vackstaskogens naturreservat i Stockholms län.

Vackstaskogens naturreservat är ett skogsområde som är rikt på lövträd. Framför allt finns det gott om gammal asp som har stor betydelse för ovanliga växter, svampar och insekter.

Aspticka, aspfjädermossa och lunglav

Detta variationsrika naturreservat ligger mitt emellan Långsjön och Vällingen. I reservatet finns olika typer av skog, från barrskog till ädellövskog med ek, lind och ask. Det finns också gott om gammal asp som har höga naturvärden. På aspen kan man till exempel hitta de ovanliga arterna stor aspticka, aspfjädermossa och lunglav.

Militärområde med vattensalamander

Reservatet ingick tidigare i det gamla militära övningsområdet Almnäs. Rester från den tiden är bland annat den gamla branddammen som numera är hem åt den fridlysta större vattensalamandern och andra vattenlevande djur och växter.

Bäver och gnagspår

Även en del av Långsjön, den så kallade Vackstaviken, ingår i reservatet. Längs Vackstaviken kan man se bäverns framfart i form av fällda träd och gnagspår.

Det finns flera grusvägar och mindre stigar att promenera på i området.

Föreskrifter

För att skydda Vackstatskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  • tälta mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 27,8 hektar
varav vatten 4,7 hektar

Karaktär: lövskog, ädellövskog och sjö

Kommun: Södertälje och Nykvarn

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat