Vinterskogen

Vinterskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Vinterskogens naturreservat är ett kommunalt reservat med skog och de tre sjöarna Brosjön, Mellansjön och Övrasjön. Här kan man bada och plocka bär.

Nissöga och kransalgen dvärgsilke

Området har mycket höga natur- och upplevelsevärden och är ett av Botkyrka kommuns mest välbesökta tätortsnära rekreationsområden. I sjöarna finns den sällsynta fisken nissöga samt en värdefull bottenvegetation med den rödlistade kransalgen dvärgslinke (VU).

Citronfläckad kärrtrollslända

Tillsammans med förekomsten av citronfläckad kärrtrollslända är dessa arter grunden till att sjöarna och den närmast omgivande skogen har utsetts till Natura 2000-område.

Skogen är av omväxlande ålder och struktur och hyser en rik svamp- och mossflora med många signalarter och rödlistade arter. Värdekärnorna är spridda i reservatet med en särskilt hög koncentration i områdets nordvästra del och längsmed och söder om sjöarna.

Lättpromenerade stigar och motionsspår

Flera skogstyper återfinns till exempel hällmarksskog, blandbarrskog, lövsumpskog och sandbarrskog. Värdekärnorna är mestadels av naturskogskaraktär med en stor andel mycket gamla träd, brandspår, delvis murkna träd, torrträd och grova lågor.

Öster om Övrasjön indikerar svampfloran förekomst av kalk i marken. Upplevelse- och rekreationsvärdena är till stor del knutna till den kuperade och omväxlande skogen med de många lättpromenerade stigarna och motionsspåren. Sörmlandsleden passerar genom reservatet.

Bad och bärplockning

Sjöarna ger ytterligare variation till området. Brosjöområdet är också uppskattat av svamp- och bärplockare. Vid Brosjön ligger en kommunal badplats med badbryggor. Många föreningar och skolor använder området för sin verksamhet.

Text

Föreskrifter

För att skydda s naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 255 varav 14 hektar vatten

Karaktär: sjö, barrskog, blandskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-omårde Brosjön SE0110115