Kornamossen

Kornamossens naturreservat i Stockholms län.

Parkeringsplats finns i anslutning till Kornamossens naturreservart. En spångad led löper genom området och en enkel rastplats finns vid sjön.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Myrkomplex

Kornamossen är ett myrkomplex bestående av mossar, sumpskogar och kärr. Området gränsar i väster till sjön Kornan och omges i övrigt av skogsmark.

Våtmarkstyper

Tre olika våtmarkstyper kan urskiljas i myrkomplexet: sumpskog, svagt välvd mosse och topogent kärr. En mindre del är rikkärr.

Nyckelbiotoper

Den äldre markanvändningen framgår av äldre kartor. I dessa framgår att delar av myren varit föremål för myrslåtter. En hel del av sumpskogsområdena är angivna som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt.

Föreskrifter

För att skydda Kornamossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten
  4. elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 70 hektar

Karaktär: sjö och våtmark skogsmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Svenska kyrkan, Norrtälje kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Kornamossen SE0110139