Kornamossen

Kornamossens naturreservat i Stockholms län.

Följ den spångade leden genom fin skog och upptäck vackra sumpskogar och våtmarker. En rastplats finns vid sjön Kornan.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Myrkomplex

Kornamossen är ett myrkomplex bestående av mossar, sumpskogar och kärr. Området gränsar i väster till sjön Kornan och omges i övrigt av skogsmark.

Våtmarkstyper

Tre olika våtmarkstyper kan urskiljas i myrkomplexet: sumpskog, svagt välvd mosse och topogent kärr. En mindre del är rikkärr.

Nyckelbiotoper

Den äldre markanvändningen framgår av äldre kartor. I dessa framgår att delar av myren varit föremål för myrslåtter. En hel del av sumpskogsområdena är angivna som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt.

Föreskrifter

För att skydda Kornamossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 4. elda annat än på anvisad plats.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 70 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Uppsala stift Norrtälje kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Kornamossen SE0110139