Rågsved

Rågsveds naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rågsveds naturreservat är ett kommunalt tätortsnära naturreservat. Här kan du njuta av ett rikt djur- och växtliv. Ta med kikaren och spana på fåglar. Kanske ser du också någon groda eller vattensalamander.

Konstgjord fågelsjö och ekar

Intill den konstgjorda fågelön vid Kräpplavikens nordvästra ände finns möjligheter till fågelskådning och annan rofylld aktivitet. I reservatet finns gammal tallskog på höjderna, bland- och ädellövskog i slänterna och i den lägre terrängen, våtmarker i dalsänkorna och öppna gräsmarker.

Rågsveds naturreservat är ekologiskt särskilt betydelsefullt område för växt- och djurlivet. Det utgör ett kärnområde för eklevande arter och ingår i ett regionalt spridningssamband för ek.

Våtmarker med grodor och kräldjur

Reservatet ingår i Tyresåns avrinningsområde och fyller ett viktigt syfte avseende rening av dagvatten från tillrinningsområdet. Våtmarkerna i området utgör viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för groddjur och andra arter som är knutna till våtmarksmiljöer.

Rikt fågelliv

I och omkring våtmarkerna finns ett rikt fågelliv. Grod- och kräldjur, fåglar knutna till skog och öppen mark, samt däggdjur som rådjur, hare och räv är exempel på djur som påträffas i området.

Här ligger Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat som är 94 hektar stort utgör tillsammans med Högdalstopparna och Fagersjöskogen den innersta delen av den regionala grönkilen - Hanvedenkilen. Naturreservatet angränsar i söder till Kynässkogen i Huddinge kommun.

De två områdena utgör tillsammans ett större sammanhängande grönområde, som har förbindelser med anslutande grönområden ännu längre söderut.

Föreskrifter

För att skydda Rågsveds naturreservat finns regler du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 94 hektar

Karaktär: blandskog, ängs- och betesmark, våtmark

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat