Björksättrahalvön

Björksättrahalvöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Björksättrahalvöns naturreservat är ett kommunalt reservat. Området utgörs av ett skogsområde av skiftande karaktär och en hagmark av stort värde för den biologiska mångfalden. 

Sump- och ädelskog

På höjdpartierna finns gammal hällmarkstallskog och i vissa svackor växer gran. Runt om området dominerar lövskog med stort inslag av hassel och ek. Små partier sumpskog och ädellövskog finns spridda i hela området.

Orört område med rödlistade arter

Området är till största delen orört vad gäller skogsbruk frånsett ett hygge i södra delen. Inom området finns en rad rödlistade arter och signalarter. Reservatet gränsar till Orlångens naturreservat.

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett skogsområde och en hagmark av stort värde för den biologiska mångfalden. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1998

Storlek: 85 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 6 kilometer söder om Huddinge centrum.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss