Björksättrahalvön

Björksättrahalvöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Björksättrahalvöns naturreservat är ett kommunalt reservat. Området utgörs av ett skogsområde av skiftande karaktär och en hagmark av stort värde för den biologiska mångfalden. 

Sump- och ädelskog

höjdpartierna finns gammal hällmarkstallskog och i vissa svackor växer gran. Runt om området dominerar lövskog med stort inslag av hassel och ek. Små partier sumpskog och ädellövskog finns spridda i hela området.

Orört område med rödlistade arter

Området är till största delen orört vad gäller skogsbruk frånsett ett hygge i södra delen. Inom området finns en rad rödlistade arter och signalarter. Reservatet gränsar till Orlångens naturreservat.

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett skogsområde och en hagmark av stort värde för den biologiska mångfalden. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

Föreskrifter

För att skydda Björksättrahalvöns naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Huddinge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Björksättrahalvöns naturreservat är ett kommunalt reservat.
För mer information: Huddinge kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster