Singö-Söderby

Singö-Söderbys naturreservat i Stockholms län.

I Singö-Söderby naturreservat är det lätt att ta sig fram till fots. Området är småkuperat och mjukt böljande.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Värdefull skog och aspticka

I reservatet finns flera olika typer av skog: barrskogar i olika former, sumpskogar och lövrika skogar. De gamla asparna i området har särskilt höga naturvärden. Den sällsynta vedsvampen stor aspticka kan du se på de grova asparna.

Gläntor med svamp och orkidéer

Skogen har många gläntor vilket är tecken på att djur har betat här långt in på 1900-talet. Här kan du hitta svampar som violgubbe, gul lammticka och den lilla orkidén knärot vilka alla gynnas av att det finns kalk i marken.

Föreskrifter

För att skydda Singö-Söderbys naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.
  4. elda

Föreskrifterna utgör inte hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar inom området.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 39,8 hektar varav 35,5 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat