Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ladängssjön

Ladängssjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Ladängssjön naturreservat ligger norr om sjön Erkens västra del. Den kalkrika moränen bidrar till områdets höga naturvärden, vilka bland annat avspeglar sig i den stora mängden nyckelbiotoper och rödlistade arter.

Varning!

Länsstyrelsen avråder besökare från att beträda naturreservatet. Döda granar kan falla plötsligt och utan förvarning. På grund av risken för olyckor är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas.

Detta reservat har utsatts för omfattande angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Skog och flera sjöar

Området ansluter till ett mer eller mindre sammanhängande skogslandskap med flera sjöar.

I stort sett hela området utgörs av skog med höga naturvärden, som klassats som nyckelbiotoper och naturvärden. Här finns framför allt gammal grandominerad skog på småkuperad, delvis blockrik, kalkhaltig mark och sumpskog med ett stort inslag av lövträd.

Rötskadad asp

I området finns rikligt med gammal rötskadad asp, vilket gynnar många mossor, lavar och svampar. Här finns också alkärr med relativt mycket lågor och torrträd. Död ved finns här och var och förekommer främst i form av lågor av gran.

Rödlistade svampar och duvhök

I området finns också en intressant flora, framför allt finns här många rödlistade svampar. Området är även en värdefull fågellokal för bland annat skogshöns, duvhök och hackspettar.

Skogskorn och större vattensalamander

Från Östra Mörtsjön i reservatets östra del rinner en bäck till sjön Erken. Artrikedomen i anslutning till bäcken är stor med större bestånd av bland annat det ovanliga gräset skogskorn. I den nordvästra delen av reservatet ligger Ladängssjön där man kan träffa på bland annat större vattensalamander och blodigel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ladängssjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta för längre tid än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 79,2 hektar varav 1,3 hektar vatten

Karaktär: barrskog, sjö och vattendrag

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ungefär 7 mil från Stockholm och cirka 16 km nordväst om Norrtälje, norr om sjön Erken.

Området saknar i stort sett gångstigar idag och nås enklast från Erkenvägen mellan Kristineholm och Järsö. En enskild väg, cirka 3 kilometer öster om Kristineholm, leder norrut från Erkenvägen. Avfarten från den nämnda vägen är bommad.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss