Mornäsan

Mornäsans naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Mornäsans naturreservatet är ett barrskogsdominerat område där skogsbete har bedrivits under lång tid.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Strandäng med vass

Området ligger vid sjön Ösmarens södra strand och omfattar ett skogsområde kring en höjd som kallas Mornäsan. Mot Ösmaren vid Mornäsviken finns ett parti med öppen mark som närmast sjön övergår i en strandäng som nu håller på att växa igen med vass.

Kalk och beteshävd

Området har sannolikt lång skoglig kontinuitet och har betats under lång tid. Vegetationen är bitvis präglad av kalkförekomst i marken. Naturvärdena i området är knutna till lång skoglig kontinuitet och beteshävd.

Föreskrifter

För att skydda Mornäsans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  4. medföra hund som inte är kopplad,
  5. elda annat än på anvisad plats, 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning

Det är tillåtet att plocka blommor och marklevande svampar. 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 21 hektar

Karaktär: barrskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Mornäsan SE0110298