Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hållviksjön

Ticka och grön mossa på träd i Hållvikssjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Hållviksjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Hållviksjöns naturreservat kan du uppleva en äkta skogskänsla i den blockiga terrängen med gott om mossor och lavar. Runt sjön får man en inblick i hur man kan göra för att återställa ett våtmarksområde.

Blockrik naturskog

Reservatet består till stora delar av en blockig grandominerad naturskog. Skogen omgärdar Hållviksjön och sträcker sig ner mot bebyggelsen vid ödebyn Hållvik. Det finns lågpunkter med ytligt markvatten och sumpskogar mellan de lite högre och blockigare partierna där det växer äldre grandominerad barrblandskog. Området omfattar även några mindre hällmarker. Det finns inslag av lövträd såsom exempelvis al, ask, asp, ek och hassel i varierande omfattning och ålder inom hela reservatsområdet.

Bombmurkla och aspgelélav

Områdets naturvärden är knutna till den orörda skogen. Den blockiga och i vissa delar svårframkomliga terrängen förstärker urskogskänslan. En varierad naturmiljö skapar livsmiljöer för många olika arter som trivs i skogar som får stå orörda under lång tid. Bombmurklan är en av fem fridlysta svampar vilket betyder att du inte får plocka den. Vill du hitta den ska du leta på våren efter snösmältningen. Aspgelélaven växer på stammar av asp i skogen men hittas även i bergbranter. Den tål att torka ut lite men behöver ha förhållandevis hög luftfuktighet.

Ett rikt fågelliv

I skogen har man sett järpe som är en skogsfågel som vill ha tillgång till skogsmiljöer där det växer barrträd och lövträd i olika åldrar tillsammans. Slagugglan, som setts i reservatsområdet, väljer att bygga bo i döda träd med röta. Träden behöver ha vuxit länge för att vara tillräckligt grova. Spillkråkorna som också setts i området trivs bäst i blandskogar med grova både levande och döda träd.

Ett projekt för att återskapa våtmarken utanför reservatsområdet har inneburit att vattennivån i sjön har höjts och att den tidigare utdikade torvmarken numera är betydligt blötare. Den utökade vattenspegeln och den försumpade skogen gynnar fågellivet vid sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hållviksjöns naturreservat finns regler du måste följa.
I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedsvampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2021

Storlek: 31 ha

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hållviksjöns naturreservat ligger ca 6 km nordväst om Edsbro. Reservatet nås enklast med bil men i dagsläget saknas allmän väg fram till reservatsområdet. Från närmaste parkeringsmöjlighet längs med väg 282 är det ca 6 km grusväg fram till reservatet.

Närmsta busshållplats heter Smara vägskäl längs med väg 282. Från busshållplatsen till reservatet är det ca 6,5 km promenad till reservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss