Långholmen-Käringö

Långholmen-Käringö naturreservat

Långholmen- Käringös naturreservat i Stockholms län.

Reservatet innefattar de båda öarna Långholmen och Käringö och deras miljöer utgörs av blandskog med inslag av grova och gamla träd. Här finns ädellövträd som lönn, ek och ask.

Spår av hamling och bete

På sina håll kan man se att några av askarna tidigare har hamlats, en beskärningsmetod som man använde förr för att skapa foder åt boskapen. Skogen på öarna präglas av den äldre markanvändningen och visar tydliga tecken på en glesare skog med tidigare bete. Betet upphörde någon gång under 1900-talets första hälft, och skogen började sluta sig.

Föreskrifter

För att skydda Långholmen-Käringös naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 133,5 ha varav 35,3 ha land

karaktär: skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat