Edebo-Sättra utskog

Edesbo-Sättra utskogs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Området i Edebo-Sättra utskogs naturreservat nyttjades ända fram till sekelskiftet 1900 som ängsmark. Spår av äldre gärdesgård tyder på att omgivande skog har använts för skogsbete. 

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Naturskog

Edebo-Sättra utskog består av övervägande barrskog, med inslag av alsumpskog i norr och blandfuktskog i de centrala delarna.                         

Skogen är av naturskogskaraktär med trädåldrar över 140 år och ett rikt inslag av död ved. Inget rationellt skogsbruk har förekommit i sen tid.

Stort dike

Reservatet ligger i ett större oexploaterat skogsområde i norra Norrtälje med många värdekärnor. Genom de centrala delarnas blandsumpskog går ett större dike.

Föreskrifter

För att skydda Edebo-Sättra utskogs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.              

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 26 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat