Hasselhorn

Hasselhorns naturreservat i Stockholms län.

Rödlistade arter i Hasselhorns naturreservat är bland annat almsnabbvinge, blackticka, blekticka, brun lundlav, ekspik, jättesvampmal, oxtungssvamp, stinknagelskivling, tungticka samt storgröe.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Tidigare brukad jord

Hasselhornsområdet har mycket höga naturvärden och hyser såväl ädellövskog som grandominerad skog. Delar av området har under lång tid varit dominerat av ädla lövträd med hassel i buskskiktet och området har till en betydande del brukats som ängs- eller åkermark.

Torpet Aspö

Vid torpet Aspö i västra området finns bestånd med gamla grova ekar, grov ask, alm och lind. I öster, på udden Hasselhorn, finns grandominerad skog med naturskogsstrukturer bestående av bland annat lågor och torra träd. Stora bestånd med asp i olika åldrar finns spridda i området.

På vissa håll har omfattande naturvårdande åtgärder genomförts i syfte att gynna utvecklingen av lövträdsdominerade bestånd. Det finns i övrigt goda livsmiljöer för flera rödlistade arter och området är klassificerat som nyckelbiotop.

Stigar och busshållplatsen

 Hasselhorns naturreservat ligger utmed Erkens norra strand. I området finns fina stigar och närmaste busshållplats är belägen vid avtagsvägen till Järsö cirka 2,7 km från reservatet.

Föreskrifter

 För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hasselhorns naturreservat är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten
  4. tälta mer än två dygn i sträck på samma plats
  5. parkera fordon mer än två dygn i sträck på samma plats
  6. förtöja eller lägga upp båt eller annan farkost mer än två dygn i sträck på samma plats
  7. elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 121 hektar land

Naturtyp: sjö och vattendrag, ängs- och betesmark, skogsmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Hasselhorn SE0110231