Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hasselhorn

Sjöglimt från Hasselhorns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Hasselhorns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Hasselhorns naturreservat ligger utmed Erkens norra strand. Här kan du ströva på fina stigar i både ljusa lövskogar med inslag av ädellövträd som ek, lind och ask och äldre granskog.

VARNING!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Tidigare brukad jord

Hasselhornsområdet har mycket höga naturvärden och hyser såväl ädellövskog som grandominerad skog. Delar av området har under lång tid varit dominerat av ädla lövträd med hassel i buskskiktet och området har till en betydande del brukats som ängs- eller åkermark.

Torpet Aspö

Vid torpet Aspö i västra området finns bestånd med gamla grova ekar, grov ask, alm och lind. I öster, på udden Hasselhorn, finns grandominerad skog med naturskogsstrukturer bestående av bland annat lågor och torra träd. Stora bestånd med asp i olika åldrar finns spridda i området.

På vissa håll har omfattande naturvårdande åtgärder genomförts i syfte att gynna utvecklingen av lövträdsdominerade bestånd. Det finns i övrigt goda livsmiljöer för flera rödlistade arter och området är klassificerat som nyckelbiotop.

Sällsynta arter

I området kan man finna sällsynta arter bland annat almsnabbvinge, blackticka, blekticka, brun lundlav, ekspik, jättesvampmal, oxtungssvamp, stinknagelskivling, tungticka samt storgröe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hasselhorns naturreservat är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 4. tälta mer än två dygn i sträck på samma plats
 5. parkera fordon mer än två dygn i sträck på samma plats
 6. förtöja eller lägga upp båt eller annan farkost mer än två dygn i sträck på samma plats
 7. elda annat än på anvisad plats.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 121 hektar land

Naturtyp: sjö, blandskog och ädellövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Hasselhorn SE0110231

Hitta hit

Hasselhorns naturreservat ligger utmed Erkens norra strand. Längs Erkenvägen finns parkeringsfickor för besökare.

Närmaste busshållplats är belägen vid avtagsvägen till Järsö cirka 2,7 km från reservatet. Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss