Åvinge

Åvinges naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Åvinges naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns små kärr och död ved som gynnar tickor och lavar.

Vid Kagghamraåns dalgång

Åvingeskogen är ett naturskogsområde som är beläget i anslutning till Kagghamraåns dalgång.

Rikligt med vedsvamp och lavar

Området utgörs av ett höjdparti beväxt med hällmarkstallskog och granskog. I ostsluttningen ner mot Kagghamraåns dalgång är förekomsten av död ved riklig.

I barrskogen finns enstaka stora aspar. Vedsvamploran och lavfloran är rik med arter som laxticka, vedticka, kötticka och vulkanlav. I områdets västra del finns små alkärr. I söder begränsas området av en brant.

Föreskrifter

För att skydda Åvinges naturreservat finns regler du måste följa.För mer information: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Åvinges naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Botkyrka kommunlänk till annan webbplats