Storängen

Storängens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Storängens naturreservat är ett stycke naturskönt äldre odlingslandskap med en slåtteräng omgiven av betesmark.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Vackra ekar

Betesmarken har karaktär av ekhagmark med grova, omkring 200 år gamla ekar i den västra delen. Inslag finns också av björk, en, hassel och nypon.

I ängsmarken domineras trädskiktet av ek och buskskiktet dominerar hasseln totalt och ängen har i stora delar en karaktär av hassellund.

Äng och hagmark bevaras

Ändamålet med reservatet är att sköta en slåtteräng med omgivande betesmark så att till äng och hagmark knuten flora och fauna bevaras. Reservatets värde för friluftsliv och kulturmiljövård skall uppmärksammas.

Föreskrifter

För att skydda Storängens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka växter som ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet ( t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad,
 5. tälta,
 6. göra upp öppen eld,
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1963

Storlek: 5,2 hektar

Karaktär: ekhage, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storängen SE0110281