Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vågsjön

En smal stig går över en stenhäll, in i blandskogen i Vågsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Vågsjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen.

I Vågsjöns naturreservat ingår en liten del av Vågsjön med sin rika flora av kransalger. Skogen är barrskogsdominerad men här finns också ekar som den vackra lunglaven växer på.

Barr och blad

Vågsjöns naturreservat består av ett barrskogsdominerat område som ingår i nätverket Natura 2000. Förekomsten av gran överväger, med viss inblandning av tall på frisk till fuktig mark.

Lövinslaget som är stort utgörs huvudsakligen av asp, men även områden med björk och al förekommer. På hällmarkerna dominerar tall. Området har sannolikt lång skoglig kontinuitet. Vegetationen är på sina håll präglad av kalkförekomst i marken.

Rödlistade arter

De höga naturvärdena är främst knutna till död ved och äldre träd av asp och gran, samt till fältskiktet. På äldre aspar återfinns den rödlistade arten aspgelélav och på grova murkna lågor av asp hittar man den likaledes rödlistade vecktickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Vågsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord
  eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar,
 3. gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande
  svampar,
 4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2005 utvidgat 2011

Storlek: 51 hektar varav land 47 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog, staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110243

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 15 kilometer norr om Norrtälje, söder om Vågsjöns västra del. Från väg 76, vid Jersö vägskäl, sväng västerut och följ Erkenvägen drygt 2 kilometer tills du når parkeringsplatsen. En smal stig leder från parkeringen till reservatet.

Närmaste busshållplats är Jersö vägskäl.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss