Vågsjön

Vågsjöns naturreservat i Stockholms län.

I Vågsjöns naturreservat ingår en liten del av Vågsjön med sin rika flora av kransalger. Skogen är barrskogsdominerad men här finns också ekar som den vackra laven lunglav växer på.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Barr och blad

Vågsjöns naturreservat består av ett barrskogsdominerat område som ingår i nätverket Natura 2000. Förekomsten av gran överväger, med viss inblandning av tall på frisk till fuktig mark.

Lövinslaget som är stort utgörs huvudsakligen av asp, men även områden med björk och al förekommer. På hällmarkerna dominerar tall. Området har sannolikt lång skoglig kontinuitet. Vegetationen är på sina håll präglad av kalkförekomst i marken.

Rödlistade arter

De höga naturvärdena är främst knutna till död ved och äldre träd av asp och gran, samt till fältskiktet. På äldre aspar återfinns den rödlistade arten aspgelélav och på grova murkna lågor av asp hittar man den likaledes rödlistade vecktickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Vågsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord
  eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar,
 3. gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande
  svampar,
 4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2005 utvidgat 2011

Storlek: 51 hektar varav land 47 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog, staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110243

Hitta hit

Reservatet ligger ca 15 km norr om Norrtälje, söder om Vågsjöns västra del. Man kan gå till reservat via stig från Örsudden på södra sidan av Erkenvägen, nära Erkens norra strand (cirka 1 km väster om Norra Järsö).

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm