Vågsjön

Vågsjöns naturreservat i Stockholms län.

I Vågsjöns naturreservat ingår en liten del av Vågsjön med sin rika flora av kransalger. Här finns också ekar där man hittat fertil lunglav.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Barr och blad

Vågsjöns naturreservat består av ett barrskogsdominerat område som ingår i nätverket Natura 2000. Förekomsten av gran överväger, med viss inblandning av tall på frisk till fuktig mark.

Lövinslaget som är stort utgörs huvudsakligen av asp, men även områden med björk och al förekommer. På hällmarkerna dominerar tall. Området har sannolikt lång skoglig kontinuitet. Vegetationen är på sina håll präglad av kalkförekomst i marken.

Rödlistade arter

De höga naturvärdena är främst knutna till död ved och äldre träd av asp och gran, samt till fältskiktet. På äldre aspar återfinns den rödlistade arten aspgelélav och på grova murkna lågor av asp hittar man den likaledes rödlistade vecktickan. Reservatet utökades med 10 hektar och reservatsföreskrifterna ändrades i februari 2011.

Föreskrifter

För att skydda Vågsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 51 hektar varav land 47 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: enskild, Sveaskog och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110243