Broby

Brobys naturreservat i Stockholms län.

Broby naturreservat är ett fint besöksmål för dig som vill uppleva riktigt gammal skog. Skogen är vackert beläget vid sjön Ströjans strand och har utvecklat en rik biologisk mångfald.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Vackert vid sjön Ströjan

Broby naturreservat är ett skogsområde som är vackert beläget vid sjön Ströjans strand ett par mil norr om Norrtälje. Skogen har fått bli gammal och har utvecklat en rik biologisk mångfald.                        

Ordentligt gamla granar

Skogen består mest av riktigt gammal granskog som har inslag av många olika lövträd och tall. Här finns asp, alm, ask, lönn, ek, lind, björk, sälg och rönn. Det finns gott om granar med en ålder på mer än 160 år. De gamla granarna är i allmänhet rikligt beväxta med hänglavar och på marken finns ett ymnigt mosstäcke.  

Lundelm, myskmadra och andra ovanliga växter

Marken i Roslagen är ofta rik på kalk, vilket också är fallet i denna skog. Den höga kalkhalten gör att man finner flera ovanliga växtarter. Här kan man se växterna lundelm, myskmadra, nästrot, skogsknipprot, tibast och vårärt. En rad ovanliga lavar och svampar visar på de höga naturvärdena. Området har också stort värde för fåglar och insekter.  

Strax söder om Broby naturreservat ligger ett annat besöksvärt reservat med gammelskog: Ströja naturreservat.

Föreskrifter

 För att skydda Brobys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 37.1 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat