Tranvik

Tranviks naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Tranviks naturreservat finns ekbackar, strandängar, och odlingslandskap. Här finns också vass-och starrområden viktiga för and- och vadarfågel.

Skärgårdsjordbruk

Tranviks naturreservat utgörs av Tranviks gård, ett skärgårdsjordbruk vid Roslagskusten söder om Norrtälje.

Odlingslandskapet är småskaligt och strandängar och ekbackar hävdas genom betesdrift. De grunda vikarna med sina vass- och starrområden är viktiga för and- och vadarfåglar.

Värdefullt kustparti

Ändamålet med reservatet är att bevara ett från naturvårds- och friluftssynpunkt värdefullt kustparti och att behålla områdets odlingslandskap.

Föreskrifter

För att skydda Tranviks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd , fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  6. framföra motordrivet fordon eller ställa upp fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser
  7. rida annat än på vägar och på för ridning upplåtna stigar
  8. göra upp öppen eld annat än på anvisade och iordningställda platser
  9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1978

Storlek: 370 hektar varav land 236 hektar

Karaktär: odlingslandskap, ekhage, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Stiftelsen Oscar Hirsch minne

Förvaltare: Stiftelsen Oscar Hirsch minne

Skyddsform: naturreservat