Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Judarskogen

Judarskogen naturreservat i Stockholms län.

Judarskogen naturreservat är ett kommunalt, tätortsnära reservat i Bromma, västra Stockholm.

Sjön Judarn

Reservatet är ett omväxlande naturområde med sjön Judarn centralt belägen, omgiven av skogsmark och öppna gräsmarker. Skogsmarken utgörs till största delen av granskog, tallskog och hällmarkstallskog.

Större vattensalamander

Runt sjön växer fuktlövskog med al, björk och sälg. Blandskog och ädellövskog förekommer som mindre bestånd. Floran är bitvis rik med blåsippa, knärot, myskmåra m.m. Djurlivet är rikt och här häckar bland annat skogsduva. I sjöns gamla utloppsfåra leker större vattensalamander.

Naturundervisning

I området finns De Geermoräner av mycket högt geologiskt värde. Området har pedagogiska värden för naturundervisning och utnyttjas som exkursionslokal. Judarskogen är ett viktigt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet och är lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel.

Ändamålet med reservatet är att:

  • ge de riksintressanta de Geer-moränerna ett skydd,
  • säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald och dess användning för naturundervisning,
  • säkerställa området för det rörliga friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Judarskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 95 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Judarskogen ligger i Bromma, mellan Nockebyhov och Södra och Norra Ängby.

Till entrén vid Åkeshovs gård via cykelväg utmed Bergslagsvägen. De södra och sydöstra delarna av reservatet når du från Drottningholmsvägen och några hundra meter på mindre gator, till exempel Gubbkärrsvägen eller Rånövägen

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss