Judarskogen

Judarskogen naturreservat i Stockholms län.

Judarskogen naturreservat är ett kommunalt, tätortsnära reservat i Bromma, västra Stockholm.

Sjön Judarn

Reservatet är ett omväxlande naturområde med sjön Judarn centralt belägen, omgiven av skogsmark och öppna gräsmarker. Skogsmarken utgörs till största delen av granskog, tallskog och hällmarkstallskog.

Större vattensalamander

Runt sjön växer fuktlövskog med al, björk och sälg. Blandskog och ädellövskog förekommer som mindre bestånd. Floran är bitvis rik med blåsippa, knärot, myskmåra m.m. Djurlivet är rikt och här häckar bland annat skogsduva. I sjöns gamla utloppsfåra leker större vattensalamander.

Naturundervisning

I området finns De Geermoräner av mycket högt geologiskt värde. Området har pedagogiska värden för naturundervisning och utnyttjas som exkursionslokal. Judarskogen är ett viktigt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet och är lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel.

Ändamålet med reservatet är att:

  • ge de riksintressanta de Geer-moränerna ett skydd,
  • säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald och dess användning för naturundervisning,
  • säkerställa området för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Judarskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats
  • Ridled Ridled
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 95 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat