Stensholmen

Stensholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stensholmens naturreservat lockar båtfolket. Det är ett skärgårdsomårde med flera öaar och relativt opåverkad skog.

Flera öar

Reservatet omfattar södra delen av ön Stora Stensholmen och några närliggande öar. På Stora Stensholmen dominerar barrskog som är relativt opåverkad av skogsbruk och ger ett naturskogsliknande intryck.

Stenholmsfladen

På Stora Stensholmens södra del finns spår av gammal odlingsmark i form av en gammal slåtteräng, som nu är ganska igenvuxen. Här finns också hamlade träd. Stensholmsfladen nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet.

Bevarat skärgårdsområde

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett skärgårdsområde för naturvården och det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Stensholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. medföra okopplad hund eller annat husdjur
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
  7. elda
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  9. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1971

Storlek: 46 hektar varav land 16 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat