Lohärad-Svartkärret

Lohärad-Svartkärrets naturreservat i Stockholms län.

Lohärad-Svartkärrets naturreservat består av äldre sumpskog, omgiven av örtrik granskog. En bäck rinner genom området.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Ovanliga mossor och lavar

Lohärad-Svartkärrets fuktiga och kalkrika marker bidrar till att många mossor och lavar trivs här, bland annat ovanlig arter som aspfjädermossa, barkkvastmossa och ädellav.

Kallkälla och rikt med svamp

Uppsala universitet har använt området som undervisningslokal för sin botanikundervisning under lång tid. Lohärad-Svartkärret är också känt för sin svamprikedom och flera rödlistade arter som brandticka, stor aspticka och violgubbe kan hittas här.

I området finns även en populär kallkälla.

Föreskrifter

För att skydda Lohärad-Svartkärrets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 14 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog, vattendrag

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svartkärret SE0110262