Brinkbäcken

Brinkbäcken

Brinkbäcken naturreservat i Stockholms län.

Bäcken är ett biflöde till Kagghamraån, som i sin helhet är en av Östersjöns viktigaste lekplatser för en naturlig havsöringsstam. Havsöringen finns också i Brinkbäcken.

Former av rinnande vatten

Brinkbäckens dalgång visar tydliga exempel på intressanta landformer som skapas av rinnande vatten såsom meandring, nip- och ravinbildning.

Mossor och signallarter

Skogen i dalgången består av äldre blandskog med stora naturvärden. Den höga konstanta luftfuktigheten och rikliga förekomsten av död ved bidrar till en stor artrikedom av framför allt mossor. Ett stort antal signalarter, det vill säga arter som visar att skogen har höga naturvärden, samt flera rödlistade arter har påträffats i området.

I och med utvidgningen av naturreservatet har två skogsområden tillkommit på båda sidor om bäcken. Sammantaget handlar det om ca 38 hektar skogsmark.

Föreskrifter

För att skydda Brinkbäckens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsväg
  5. ha okopplad hund, katt eller annat husdjur
  6. tälta mer än två dygn på samma plats
  7. fiska.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1993, utvidgat 2016

Storlek: 38 hektar

karaktär: skogsmark

Kommun: Botkyrka

Ägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Brinkbäcken SE0110163