Smedsmoraskogen

Smedsmoraskogens naturreservat i Stockholms län.

Smedsmoraskogens naturreservat består av ett skogsområde med övervägande barrskog med höga naturvärden.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Fina gransumpskogar

De centrala partierna består av grandominerad, flerskiktad, gammal skog med inslag av löv och tall. I väster breder ett större tallbevuxet mosseplan ut sig. Mellan fastmark och mosse går långa sammanhängande stråk av lövklädda laggkärr och på sina håll fina gransumpskogar. I söder finns en lövsumpskog med al på välutvecklade socklar, men även glasbjörk och sälg.

Sällsynt ringlav

Naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000. Smedsmoraskogen hyser en rik kryptogamflora och här har bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven påträffats på ett flertal ställen.

Opåverkad myrmark

Områdets höga naturvärden förklaras av att det till största delen inte är påverkat av rationellt skogsbruk och att den relativt opåverkade myrmarken lokalt bidrar bitvis till en miljö med hög luftfuktighet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Smedsmoraskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 115 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område, Smedsmoraskogen SE0110274

Hitta hit

Smedsmoras naturreservat ligger mellan Smedsmora och sjöarna Marsjön och Trehörningen.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm