Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rävsta

Rävsta naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Rävsta naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Rävsta naturreservat är ett kommunalt reservat och friluftsområde som ligger mellan Sigtuna och Märsta. Här finns bland annat badplats, motionsspår, bollplan och ridanläggning.

Skogklädda höjder och dalstråk

Rävsta har en omväxlande Mälardalsnatur med skogsklädda höjder och öppna betesmarker med får och hästar, åkrar och kärr. I Rävsta växer flera orkidéer och bombmurkla som ett bevis på att skogen är gammal och varsamt brukad. 

Bad, motion och vandring

Reservatets stränder vid Flottvikens västra strand är delvis vassbevuxna. Inom reservatet finns anläggningar för friluftslivet, bland annat badplats, motionsspår, bollplan och ridanläggning. Upplandsleden passerar genom reservatet.

Attraktivt för friluftsliv

Ändamålet med reservatet är att med hänsyn tagen till landskapsbilden, kulturlandskap, fauna och flora säkra och iordningställa ett attraktivt område för allmänhetens friluftsliv.

Skogen inom reservatet skall skötas på ett sådant sätt att en skog som är attraktiv för friluftslivet skapas. Friluftslivet ska i första hand utnyttja reservatets naturgivna förutsättningar. Mindre anläggningar för friluftslivet kan få uppföras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rävsta naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter,
 3. skada eller störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt), fånga eller döda, kräl- och groddjur,
 4. medföra okopplad hund. Detta gäller dock inte vid tillåten jakt eller av kommunen godkänd organiserad hundträning samt vid av kommunen anlagt hundbad,
 5. framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar, undantaget för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i reservatet. Uttransporten ska ske på sådant sätt att skador på mark och vegetation minimeras,
 6. parkera motorfordon och husvagn/husbil annat än på därför upplåtna och iordningställda platser,
 7. rida utanför anvisade/markerade ridstigar och ridvägar,
 8. cykla utanför markerade gång- och cykelvägar eller vägar avsedda för motortrafik,
 9. fånga och insamla ryggradslösa djur,
 10. sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättning att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget.

Utan kommunens tillstånd:

 1. för längre tid är två dygn i följd förankra båt eller lägga upp båt på land vid
  samma strand,
 2. tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats,
 3. anordna organiserade tävlingar eller militärövningar, undantaget de
  verksamheter som har avtal med kommunen att bedriva friluftslivsverksamhet i området, som får anordna organiserade tävlingar på mark markerad på föreskriftskarta bilaga 3 i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 257 hektar

Karaktär: blandskog, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rävsta naturreservat ligger ett par kilometer öster om Sigtuna vid Flottviken vid Mälaren.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss