Rävsta

Rävstas naturreservat i Stockholms län.

Rävsta naturreservat är ett viktigt friluftsområde. Här finns bland annat badplats, motionsspår, bollplan och ridanläggning.

Skogklädda höjder och dalstråk

Området har en omväxlande Mälardalsnatur med skogklädda höjder och uppodlade dalstråk. Skogsområdena domineras av barrträd. Lövskog återfinns i skogsbrynen och på de igenväxande hagmarkerna.

Badplats och upplandsleden

Reservatets stränder vid Flottvikens västra strand är delvis vassbevuxna. Inom reservatet finns anläggningar för friluftslivet, bland annat badplats, motionsspår, bollplan och ridanläggning. Upplandsleden passerar genom reservatet.

Attraktivt för friluftsliv

Ändamålet med reservatet är att med hänsyn tagen till landskapsbilden, kulturlandskap, fauna och flora säkra och iordningställa ett attraktivt område för allmänhetens friluftsliv.

Skogen inom reservatet skall skötas på ett sådant sätt att en för friluftslivet attraktiv skog tillskapas. Friluftslivet skall i första hand utnyttja reservatets naturgivna förutsättningar. Mindre anläggningar för friluftslivet kan dock få uppföras.

Föreskrifter

För att skydda Rävstas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs- moss- eller lavtäcket)
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 • medföra hund som ej är kopplad
 • tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats utan naturvårdsförvaltarens tillstånd eller ställa upp husvagn annat än på härför särskilt anvisade platser
 • göra upp eld annat än på härför iordningställda och anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåtna vägar.
 • parkera motorfordon eller lägga upp båt annat än på därför upplåtna och iordningställda platser
 • rida på annat än på därför upplåtna stigar, vägar och terrängområden.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Ridled Ridled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 188 hektar

Karaktär: ängs- och betsmark, skogsmark

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat