Borgskogen

Borgskogen naturreservat i Stockholms län.

I Borgskogens naturreservat finns ullticka, gränsticka, västlig njurlav, aspgelélav och garnlav. Den sällsynta hackspetten, Tretåig hackspett har observerats i området.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Hällmark och fuktiga sänkor

Området är bevuxet av  naturskogsartad blandskog. Gran dominerar, men inslaget av asp är markant. Hällmarkspartier med  tallskog växlar med fuktiga sänkor och sumpskogar.

Ovanliga och skyddsvärda kryptogamarter

Skogen synes ha stått opåverkad under lång tid och saknar i det närmaste spår från avverkning. I området finns hög frekvens av död ved i olika  nedbrytningsstadier. Bland ovanliga och skyddsvärda kryptogamarterna i området märks ullticka, gränsticka, västlig njurlav, aspgelélav och garnlav. Tretåig hackspett har observerats i området.

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området skall vara tillgängligt för besökande allmänhet.

Föreskrifter

För att skydda Borgskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 37 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Borgskogen SE0110107