Borgskogen

Lavklädda stenhällar omges av barrskog i Borgskogens naturreservat. Foto Länsstyrelsen

Borgskogen naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Borgskogens naturreservat finns ullticka, gränsticka, västlig njurlav, aspgelélav och garnlav. Den sällsynta hackspetten, Tretåig hackspett har observerats i området.

Hällmark och fuktiga sänkor

Området är bevuxet av  naturskogsartad blandskog. Gran dominerar, men inslaget av asp är markant. Hällmarkspartier med  tallskog växlar med fuktiga sänkor och sumpskogar.

Ovanliga och skyddsvärda kryptogamarter

Skogen synes ha stått opåverkad under lång tid och saknar i det närmaste spår från avverkning. I området finns hög frekvens av död ved i olika  nedbrytningsstadier. Bland ovanliga och skyddsvärda kryptogamarterna i området märks ullticka, gränsticka, västlig njurlav, aspgelélav och garnlav. Tretåig hackspett har observerats i området.

Syftet med reservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området skall vara tillgängligt för besökande allmänhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Borgskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 37 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Borgskogen SE0110107

Hitta hit

Borgskogens naturreservat ligger sju kilometer sydväst om Hallstavik.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss