Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Färsna

Svamp och mossa på en trädstam i närbild. 

Färsna naturreservat i Stockholms län. Foto: Frida Skagerberg, Norrtälje kommun

Färsna naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här kan du vandra i ostörd skog och besöka Färsna gård där det finns djur, odlingar, naturskola och traktormuseum.

Natur- och kulturhistorisk intressant miljö

Färsna naturreservat är beläget i norra utkanten av Norrtäljes tätort. I området kan du uppleva vacker artrik natur och intressanta kulturmiljöer. Området utgör ett öppet besöks-, informations- och utbildningscentrum för olika aktiviteter knutna till naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, djurhållning och småskaligt jord- och skogsbruk.

Färsna gård har en lång historik och de äldsta fornminnena är cirka 3 000 år gamla. På platsen där gården i dag ligger fanns redan på medeltiden en by. Merparten av den areal som i dag används som åker- och betesmark har en lång historia med liknande markanvändning.

Hagmarker och barrskog

Hagmarkerna kring Färsna gård betas och hålls öppna av får, nöt, hästar och getter. En del av skogen invid gården betas också, något som gynnar en fin markflora av såväl kärlväxter som svampar. På flera platser finns en hävdgynnad flora som visar på lång kontinuitet av bete och slåtter. I gränsmiljöerna mellan skog och öppna marker finns kulturspår i form av odlingsrösen och stenmurar.

Skogen i området domineras framför allt av äldre barrblandskog med gran och tall. I skogsmarkerna finns flera mindre kärr och småvatten. Dessa miljöer skapar en variation i skogen, vilket är gynnsamt för såväl växt- som djurarter.

Roslagsleden, motionsspår och kafé

I området finns en delsträcka av Roslagsleden och ett elbelyst motionsspår som är sammanlänkat med motionsspåret i Vigelsjö naturreservat väster om Norrtäljes tätort. Det finns gott om mindre stigar i området. Här finns också flera rastplatser och eldstäder där besökare kan grilla. Vid Färsna gård finns ett kafé och i nya ladugården finns möjlighet att äta medhavd matsäck. I anslutning till gården finns även toaletter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Färsna naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut och reservatsföreskrifter för Färsna naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 81 hektar

Karaktär: barrskog, kulturmiljö, odlingslandskap

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Färsna naturreservat ligger två kilometer norr om Norrtälje busstation.

Det går att gå eller cykla hit från Norrtälje centrum eller ta buss 651 från Norrtälje busstation. Bussen stannar vid hållplats Färsna.

Bil går att parkera på parkeringsplatsen cirka 150 meter från Färsna gård.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss