Brandalsund

Brandalsunds naturreservat i Stockholms län.

Brandalsunds naturreservat är ett kommunalt reservat. Här kan man uppleva den öppna hagmarken vid havet med stranden och fina uddar samt skogen och herrgårdslandskapet nära inpå.

Artrik havsvik

Brandalsund är ett välbesökt område som omfattar betade trädklädda hagar, sandmarker, barrnaturskog samt en grund artrik havsvik. I området finns många rödlistade arter, framförallt kärlväxter, insekter och svampar.                                             

Naturreservatet ligger 15 km söder om Södertälje centrum. I reservatet, som är drygt 64 hektar stort, finns många olika naturtyper såsom betad hagmark, havsstrandängar och barrnaturskog med höga naturvärden. 

Många olika sandmaskrosor

Hagmarkerna är artrika och här växer till exempel trift, backtimjan, brudbröd, stagg och ovanligt många arter av sandmaskrosor. På strandängarna ser man bland annat gulkämpar, agnsäv, salttåg och strandkrypa.

Havsörn och fiskgjuse jagar över viken

Den långgrunda Norrviken är en viktig rastlokal för sjöfågel. Här finns en rik bottenvegetation av olika natearter och viken är en viktig uppväxtplats för fiskyngel. Havsörn och fiskgjuse jagar över viken.

Flera kultur- och fornlämningar finns i området, varav den medeltida Trindborgen är den mest kända. Området kommer att skyltas och utvecklas för friluftsliv under 2016-2017.

Föreskrifter

För att skydda Brandalsunds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg fram till parkeringsplats
 2. medföra okopplad hund eller annat husdjur förutom inom skötselområde 1 under perioden 1 november till 31 mars
 3. göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 4. fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 5. plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar
 6. fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar
 7. göra upp eld annat än på anvisade eldplatser
 8. ankra med båt längre än 3 dygn
 9. framföra vattenskoter
 10. utöva vattenskidåkning
 11. utan miljönämndens tillstånd anordna tävlingar och andra evenemang.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 65 hektar varav 54 hektar land

Karaktär: barrskog, ängs- och betesmark, barrskog, marina miljöer 

Kommun: Södertälje

Markägare: Telge Brandalsund AB

Förvaltare: Södertälje kommun/ Naturcentrum

Skyddsform: naturreservat