Ådö-Lagnö

Ådö-Lagnö

Ådö-Lagnö naturreservat i Stockholms län.

På halvön Ådö-Lagnö finns ett odlingslandskap med mycket ädellövskog.

Ädellövskog

Halvön Lagnö utmärks av stora sammanhängande ädellövskogsområden med mellanliggande åkrar. Ädellövskogen domineras av ek, ask, lind och alm med ett buskskikt av huvudsakligen hassel.

Fridlyst mistel i slottsparken

Stora områden består av ek-hassellundar med olika lundväxter. Inom lövskogsområdena, framför allt i Ådö slottspark, växer stora mängder av den fridlysta misteln.

Häckande fåglar

På områdets höjdpartier finns hällmarker med inslag av tall, gran, ek och lind. Områdets växlande natur ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. I ädellövskogarna finns en intressant insektsfauna.

Föreskrifter

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. ställa upp husvagn
 6. tälta mer än två dygn
 7. göra upp eld
 8. släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 10. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 11. rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 141 hektar
varav land 91 hektar

Karaktär: odlingslandskap, ädellövskog, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat