Ådö-Lagnö

Ådö-Lagnö

Ådö-Lagnö naturreservat i Stockholms län.

På halvön Ådö-Lagnö finns ett odlingslandskap med mycket ädellövskog.

Ädellövskog

Halvön Lagnö utmärks av stora sammanhängande ädellövskogsområden med mellanliggande åkrar. Ädellövskogen domineras av ek, ask, lind och alm med ett buskskikt av huvudsakligen hassel.

Fridlyst mistel i slottsparken

Stora områden består av ek-hassellundar med olika lundväxter. Inom lövskogsområdena, framför allt i Ådö slottspark, växer stora mängder av den fridlysta misteln.

Häckande fåglar

På områdets höjdpartier finns hällmarker med inslag av tall, gran, ek och lind. Områdets växlande natur ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. I ädellövskogarna finns en intressant insektsfauna.

Föreskrifter

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • skada markvegetationen
 • bryta kvistar eller fälla träd
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund
 • ställa upp husvagn
 • tälta mer än två dygn
 • göra upp eld
 • släppa ut avloppsvatten
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg
 • parkera annat än på anvisade platser
 • rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.

 Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 141 hektar
varav land 91 hektar

Karaktär: ädellövskog och åkrar

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Ådö-Lagnö naturreservat

Syftet är att i första hand bevara områdets ädellövskogsområden men även att göra området mer tillgängligt för allmänheten.